Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 101

,((( $(5263$&( $1' (/(&7521,& 6<67(06 0$*$=,1( 92/ 12 $SULO 

6XP DQG GLIIHUHQFH EHDPIRUPLQJ IRU DQJOHGRSSOHU HVWLPDWLRQ ZLWK 67$3
EDVHG UDGDUV Xu, J., T-AES December 2016 2825-2837
6SDFHWLPH FRGHV
/RZ ODWHQF\ GLJLWDO EHDPIRUPLQJ UDGDU XVLQJ DSHUWXUH FRGLQJ Lynch, J.J.,
T-AES April 2016 918-927
6SDFHERUQH UDGDU
$ORQJWUDFN UHVROXWLRQ HQKDQFHPHQW IRU ELVWDWLF LPDJLQJ LQ EXUVWPRGH RS
HUDWLRQ Kubica, V., T-AES August 2016 1568-1575
,QVWDQWDQHRXV GRSSOHU VLJQDWXUH H[WUDFWLRQ IURP ZLWKLQ D VSHFWURJUDP LPDJH
RI D 9+) EDQG Ptak, P., T-AES April 2016 576-589
5DGDU RGRPHWU\ RQ ¿[HGZLQJ VPDOO XQPDQQHG DLUFUDIW Quist, E.B., 
T-AES February 2016 396-410
7DUJHW ORFDWLRQ DQG KHLJKW HVWLPDWLRQ YLD PXOWLSDWK VLJQDO DQG ' DUUD\ IRU
VN\ZDYH RYHUWKHKRUL]RQ UDGDU Luo, Z., T-AES April 2016 617-631
6SDWLDO YDULDEOHV PHDVXUHPHQW
0\WKV FRQFHUQLQJ :RRGZDUG
V DPELJXLW\ IXQFWLRQ DQDO\VLV DQG UHVROXWLRQ
Baylis, C., T-AES December 2016 2886-2895
6HWEDVHG PRGHOLQJ DQG REVHUYHU GHVLJQ IRU SODQDU VWUXFWXUH IURP PRWLRQ
Liu, Z., T-AES June 2016 990-1005
6SDWLRWHPSRUDO SKHQRPHQD
5REXVW 6$5 67$3 YLD .URQHFNHU GHFRPSRVLWLRQ Greenewald, K., T-AES
December 2016 2612-2625
6SHFLDO LVVXHV DQG VHFWLRQV
)URP WKH HGLWRUV RI WKH VSHFLDO LVVXH Mokole, E.L., AES-M October 2016
4-7
)URP WKH HGLWRUV RI WKH VSHFLDO LVVXH VHQVH DQG DYRLG IRU XQPDQQHG V\VWHPV
SDUW LL Fasano, G., AES-M September 2016 3-4
6SHFLDO LVVXH :DYHIRUP GLYHUVLW\ SDUW ,, Mokole, E.L., AES-M December 2016 3
:HOFRPH WR ,((( $(66 WXWRULDO ,; Dale Blair, William, AES-M March
2016 1
6SOLQHV PDWKHPDWLFV
0XOWLSOH PRGHO VSOLQH SUREDELOLW\ K\SRWKHVLV GHQVLW\ ¿OWHU Sithiravel, R., 
T-AES June 2016 1210-1226
6SUHDG VSHFWUXP FRPPXQLFDWLRQ
$&(%2& GXDOIUHTXHQF\ FRQVWDQW HQYHORSH PXOWLSOH[LQJ IRU VDWHOOLWH QDY
LJDWLRQ Yao, Z., T-AES February 2016 466-485
)DVW FURVVFRUUHODWLRQ PLWLJDWLRQ YLD PLQLPXP PHDQVTXDUH HUURU HVWLPDWLRQ
EDVHG RQ PDWFKHG ¿OWHU RXWSXWV IRU FRQVHFXWLYH '666 VLJQDOV Shen, Y., 
T-AES August 2016 2044-2053
6SUHDG VSHFWUXP UDGDU
'HVLJQ DQG DQDO\VLV RI UDGDU ZDYHIRUPV DFKLHYLQJ WUDQVPLW DQG UHFHLYH RU
WKRJRQDOLW\ Majumder, U., T-AES June 2016 1056-1066
-RLQWO\ RSWLPDO GHVLJQ IRU PLPR UDGDU IUHTXHQF\KRSSLQJ ZDYHIRUPV XVLQJ
JDPH WKHRU\ Han, K., T-AES April 2016 809-820
65$0 FKLSV
$YDLODELOLW\ DQDO\VLV IRU VDWHOOLWH GDWD SURFHVVLQJ V\VWHPV EDVHG RQ 65$0
)3*$V Siegle, F., T-AES June 2016 977-989
6WDELOLW\
$GDSWLYH DFWXDWRU IDLOXUH FRPSHQVDWLRQ GHVLJQ IRU VSDFHFUDIW DWWLWXGH FRQ
WURO Yao, X., T-AES June 2016 1021-1034
(VWLPDWLQJ HYDVLYH DFFHOHUDWLRQ IRU EDOOLVWLF WDUJHWV XVLQJ DQ H[WHQGHG VWDWH
REVHUYHU Yu-Ping Lin, T-AES February 2016 337-349
)RUFH DQG PRPHQW EOHQGLQJ FRQWURO IRU IDVW UHVSRQVH RI DJLOH GXDO PLVVLOHV
Kim, S., T-AES April 2016 938-947
6WDU WUDFNHUV
*ULG VWDU LGHQWL¿FDWLRQ LPSURYHPHQW XVLQJ RSWLPL]DWLRQ DSSURDFKHV
Aghaei, M., T-AES October 2016 2080-2090
6WDU LGHQWL¿FDWLRQ EDVHG RQ HXFOLGHDQ GLVWDQFH WUDQVIRUP YRURQRL WHVVHOOD
WLRQ DQG NQHDUHVW QHLJKERU FODVVL¿FDWLRQ Roshanian, J., T-AES December 2016 2940-2949
6WDWH HVWLPDWLRQ
*HQHUDOL]HG HVWLPDWLRQ DQG SUHGLFWLYH JXLGDQFH IRU HYDVLYH WDUJHWV Dwivedi,
P., T-AES October 2016 21111-2122
+\EULG JULG PXOWLSOHPRGHO HVWLPDWLRQ ZLWK DSSOLFDWLRQ WR PDQHXYHULQJ
WDUJHW WUDFNLQJ Xu, L., T-AES February 2016 122-136
/HYHOVHW UDQGRP K\SHUVXUIDFH PRGHOV IRU WUDFNLQJ QRQFRQYH[ H[WHQGHG RE
MHFWV Zea, A., T-AES December 2016 2990-3007
3DUWLFOH ¿OWHULQJ DQG WKH ODSODFH PHWKRG IRU WDUJHW WUDFNLQJ Bui Quang, P.,
 T-AES February 2016 350-366
3DVVLYH WUDFNLQJ LQ KHDY\ FOXWWHU ZLWK VHQVRU ORFDWLRQ XQFHUWDLQW\ Guo, Y.,
 T-AES August 2016 1536-1554
5HFXUVLYH %D\HVLDQ ¿OWHULQJ LQ FLUFXODU VWDWH VSDFHV Kurz, Gerhard, 
AES-M March 2016 70-87
+ Check author entry for coauthors6WDWLVWLFDO DQDO\VLV
$ VXPRIVTXDUHV DSSURDFK WR *166 VSRR¿QJ GHWHFWLRQ Borio, D., T-AES
August 2016 1756-1768
$QDO\VLV RI D GXDO RUGHU VWDWLVWLF FRQVWDQW IDOVH DODUP UDWH GHWHFWRU Weinberg,
G., T-AES October 2016 2567-2574
&RKHUHQW UDGDU GHWHFWLRQ LQ &RPSRXQG*DXVVLDQ FOXWWHU &ODLUYR\DQW GHWHF
WRUV Sangston, K.J., AES-M November 2016 42-63
&RYHUDJH DQG UDWH DQDO\VLV RI DHULDO EDVH VWDWLRQV >/HWWHU@ Al-Hourani, A.,
 T-AES December 2016 3077-3081
'LUHFWLRQ¿QGLQJ DUUD\V RI GLUHFWLRQDO VHQVRUV IRU UDQGRPO\ ORFDWHG VRXUFHV
Gazzah, H., T-AES August 2016 1995-2003
(I¿FLHQW ,6$5 DXWRIRFXV YLD PLQLPL]DWLRQ RI 7VDOOLV (QWURS\ Min-Seok
Kang, T-AES December 2016 2950-2960
*ULG VWDU LGHQWL¿FDWLRQ LPSURYHPHQW XVLQJ RSWLPL]DWLRQ DSSURDFKHV
Aghaei, M., T-AES October 2016 2080-2090
0LFURGRSSOHU LQWHUIHUHQFH UHPRYDO YLD KLVWRJUDP DQDO\VLV LQ WLPHIUH
TXHQF\ GRPDLQ Zhang, R., T-AES April 2016 755-768
1RQDVVLVWHG DGDSWLYH DOJRULWKP IRU GDWD IXVLRQ LQ GLVWULEXWHG GHWHFWLRQ V\V
WHPV >&RUUHVSRQGHQFH@ Sampaio-Neto, R., T-AES June 2016 1486-1493
1RQVSDUVLW\ LQÀXHQFH RQ WKH ,6$5 UHFRYHU\ IURP UHGXFHG GDWD >&RUUHVSRQ
GHQFH@ Stankovic, L., T-AES December 2016 3065-3070
3HUIRUPDQFH SUHGLFWLRQ RI 26&)$5 IRU JHQHUDOL]HG VZHUOLQJFKL ÀXFWX
DWLQJ WDUJHWV Kong, L., T-AES February 2016 492-500
3LRQHHU $ZDUG 6WDWLVWLFDO DQWHQQD WKHRU\ )RUPDWLRQ DQG H[WHQVLRQ Shifrin,
Yakov S., AES-M Aug. 2016 24-36
5HGXFHG SDOP LQWHQVLW\ IRU WUDFN H[WUDFWLRQ Bozdogan, A.O., T-AES October 2016 2376-2396
7UDFNLQJ ZLWK DV\QFKURQRXV SDVVLYH PXOWLVHQVRU V\VWHPV Klein, I., T-AES
August 2016 1769-1776
6WHUHR LPDJH SURFHVVLQJ
+RUL]RQWDOYHUWLFDO JXLGDQFH RI 4XDGURWRU IRU REVWDFOH VKDSH PDSSLQJ
Park, J., T-AES December 2016 3024-3035
6WRFKDVWLF SURFHVVHV
$XWRQRPRXV RUELW GHWHUPLQDWLRQ YLD NDOPDQ ¿OWHULQJ RI JUDYLW\ JUDGLHQWV
Sun, X., T-AES October 2016 2436-2451
'LUHFWLRQ ¿QGLQJ ZLWK WKH VHQVRUV
 JDLQV VXIIHULQJ ED\HVLDQ XQFHUWDLQW\
²K\EULG &5% DQG 0$3 HVWLPDWLRQ Wu, Y.I., T-AES August 2016
2038-2044
0RGHOLQJ YHVVHO NLQHPDWLFV XVLQJ D VWRFKDVWLF PHDQUHYHUWLQJ SURFHVV IRU
ORQJWHUP SUHGLFWLRQ Millefiori, L.M., T-AES October 2016 2313-2330
3HUIRUPDQFH DQDO\VLV RI WDUJHW SDUDPHWHUV HVWLPDWLRQ XVLQJ PXOWLSOH ZLGHO\
VHSDUDWHG DQWHQQD DUUD\V Khomchuk, P., T-AES October 2016 24132435
5HGXFHG SDOP LQWHQVLW\ IRU WUDFN H[WUDFWLRQ Bozdogan, A.O., T-AES October 2016 2376-2396
6WRFKDVWLF V\VWHPV
+\EULG JULG PXOWLSOHPRGHO HVWLPDWLRQ ZLWK DSSOLFDWLRQ WR PDQHXYHULQJ
WDUJHW WUDFNLQJ Xu, L., T-AES February 2016 122-136
6WRUPV
:K\ FRQWH[W DQG FRQWH[WGULYHQ GHFLVLRQ VXSSRUW PDWWHUV Sidoti, D., AES-M
November 2016 50-52
6WUHVV HIIHFWV
5HVHDUFK RQ %,7 WHFKQLTXHV LQ FRPSOH[ HOHFWURPDJQHWLF HQYLURQPHQWV
Wang, G., AES-M November 2016 40-49
6XQ VHQVRUV
7KUHHD[LV VXQ VHQVRU IRU DWWLWXGH GHWHUPLQDWLRQ Liebe, Carl C., AES-M
June 2016 6-11
6XSSRUW YHFWRU PDFKLQHV
+ROLVPEDVHG IHDWXUHV IRU WDUJHW FODVVL¿FDWLRQ LQ IRFXVHG DQG FRP
SOH[YDOXHG V\QWKHWLF DSHUWXUH UDGDU LPDJHU\ El-Darymli, K., T-AES
April 2016 786-808
3HGHVWULDQ PRWLRQ GLUHFWLRQ HVWLPDWLRQ XVLQJ VLPXODWHG DXWRPRWLYH 0,02
UDGDU Khomchuk, P., T-AES June 2016 1132-1145
6$5 $75 E\ D FRPELQDWLRQ RI FRQYROXWLRQDO QHXUDO QHWZRUN DQG VXSSRUW
YHFWRU PDFKLQHV Wagner, S.A., T-AES December 2016 2861-2872
6WXGHQW UHVHDUFK KLJKOLJKW 6HFXUH DQG UHVLOLHQW GLVWULEXWHG PDFKLQH OHDUQLQJ
XQGHU DGYHUVDULDO HQYLURQPHQWV Zhang, Rui, AES-M March 2016 34-36
6XUYHLOODQFH
$8/26 )LQPHFFDQLFD IDPLO\ RI SDVVLYH VHQVRUV Lallo, A.D., AES-M
November 2016 24-29
0XOWLVHQVRUPXOWLWDUJHW EHDULQJRQO\ VHQVRU UHJLVWUDWLRQ Taghavi, E., 
T-AES August 2016 1654-1666



Table of Contents for the Digital Edition of Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017

No label
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - No label
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - Cover2
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 1
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 2
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 3
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 4
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 5
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 6
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 7
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 8
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 9
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 10
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 11
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 12
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 13
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 14
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 15
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 16
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 17
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 18
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 19
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 20
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 21
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 22
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 23
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 24
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 25
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 26
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 27
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 28
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 29
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 30
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 31
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 32
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 33
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 34
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 35
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 36
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 37
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 38
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 39
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 40
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 41
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 42
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 43
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 44
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 45
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 46
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 47
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 48
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 49
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 50
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 51
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 52
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 53
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 54
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 55
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 56
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 57
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 58
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 59
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 60
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 61
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 62
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 63
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 64
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 65
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 66
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 67
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 68
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 69
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 70
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 71
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 72
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 73
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 74
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 75
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 76
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 77
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 78
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 79
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 80
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 81
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 82
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 83
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 84
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 85
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 86
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 87
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 88
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 89
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 90
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 91
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 92
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 93
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 94
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 95
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 96
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 97
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 98
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 99
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 100
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 101
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 102
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 103
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 104
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - Cover3
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - Cover4
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/34-2s
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/34-2
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/34-1
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-12
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-11
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-10
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-09
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-8
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-7
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-5
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-4
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-3
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-2
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-1
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-10
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-12
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-9
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-11
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-8
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-7s
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-7
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-6
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-5
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-4
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-3
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-2
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-1
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/31-12
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/31-11s
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/31-11
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/31-10
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/31-9
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/31-8
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/31-7
https://www.nxtbookmedia.com