Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 102,((( $(5263$&( $1' (/(&7521,& 6<67(06 0$*$=,1( 92/ 12 $SULO 

6\QFKURQL]DWLRQ
$QDO\VLV RI V\QFKURQL]DWLRQ HUURUV IRU ,Q,6$5 RQ VHSDUDWHG SODWIRUPV Tian,
B., T-AES February 2016 237-244
%HDPIRUPLQJ ZLWK VSDFHFUDIW XQGHU UHGXFHG ORFDOL]DWLRQ DQG FORFN FRQ
VWUDLQWV Sundaramoorthy, P., T-AES June 2016 1197-1209
(I¿FLHQW IUHTXHQF\KRSSLQJ V\QFKURQL]DWLRQ IRU VDWHOOLWH FRPPXQLFDWLRQV
XVLQJ GHKRSUHKRS WUDQVSRQGHUV Bae, S., T-AES February 2016 261-274
0HDVXUHPHQW RI WKH OEDQG DLUWRJURXQG FKDQQHO IRU SRVLWLRQLQJ DSSOLFD
WLRQV Schneckenburger, N., T-AES October 2016 2281-2297
2Q IUDPH V\QFKURQL]DWLRQ LQ DHURQDXWLFDO WHOHPHWU\ Rice, M., T-AES October 2016 2263-2280
6\QWKHWLF DSHUWXUH UDGDU
$(66 KLVWRULFDO LQWHUYLHZ $ FRQYHUVDWLRQ ZLWK D IULHQG $OIRQVR )DULQD
Gini, Fulvio, AES-M June 2016 41-49
$ORQJWUDFN UHVROXWLRQ HQKDQFHPHQW IRU ELVWDWLF LPDJLQJ LQ EXUVWPRGH RS
HUDWLRQ Kubica, V., T-AES August 2016 1568-1575
$QDO\VLV RI V\QFKURQL]DWLRQ HUURUV IRU ,Q,6$5 RQ VHSDUDWHG SODWIRUPV Tian,
B., T-AES February 2016 237-244
$SSOLFDWLRQ RI ZDYHIRUP ZHLJKWLQJ IRU D IUHTXHQF\ LQYDULDQW WUDQVPLW
EHDPSDWWHUQ Uysal, F., AES-M December 2016 4-12
%LVWDWLF ,6$5 GLVWRUWLRQ DQG GHIRFXVLQJ DQDO\VLV Jiang, Y., T-AES June
2016 1168-1182
%LVWDWLF ,6$5 LPDJH UHFRQVWUXFWLRQ XVLQJ VSDUVHUHFRYHU\ LQWHUSRODWLRQ RI
PLVVLQJ GDWD Ji-Hoon Bae, T-AES June 2016 1155-1167
(I¿FLHQW ,6$5 DXWRIRFXV YLD PLQLPL]DWLRQ RI 7VDOOLV (QWURS\ Min-Seok
Kang, T-AES December 2016 2950-2960
)DVW FRUUHFWLRQV IRU SRODU IRUPDW DOJRULWKP ZLWK D FXUYHG ÀLJKW SDWK
Gorham, L., T-AES December 2016 2815-2824
)RFXVLQJ KLJKO\ VTXLQWHG $]LPXWK YDULDQW %LVWDWLF 6$5 Li, D., T-AES
December 2016 2715-2730
+LJKIUHTXHQF\ YLEUDWLRQ FRPSHQVDWLRQ RI KHOLFRSWHUERUQH 7+]6$5
>&RUUHVSRQGHQFH@ Zhang, Y., T-AES June 2016 1460-1466
+ROLVPEDVHG IHDWXUHV IRU WDUJHW FODVVL¿FDWLRQ LQ IRFXVHG DQG FRP
SOH[YDOXHG V\QWKHWLF DSHUWXUH UDGDU LPDJHU\ El-Darymli, K., T-AES
April 2016 786-808
,QYHUVH SUREOHPVEDVHG PD[LPXP OLNHOLKRRG HVWLPDWLRQ RI JURXQG UHÀHF
WLYLW\ IRU VHOHFWHG UHJLRQV RI LQWHUHVW IURP VWULSPDS 6$5 GDWD West, R.D.,
 T-AES December 2016 2930-2939
,6$5 FURVVUDQJH VFDOLQJ YLD MRLQW HVWLPDWLRQ RI URWDWLRQ FHQWHU DQG YHORFLW\
Kang, B.-S., T-AES August 2016 2023-2029
,6$5 FURVVUDQJH VFDOLQJ YLD MRLQW HVWLPDWLRQ RI URWDWLRQ FHQWHU DQG YHORFLW\
>&RUUHVSRQGHQFH@ Kang, B.-S., T-AES June 2016 1454-1460
1RQVSDUVLW\ LQÀXHQFH RQ WKH ,6$5 UHFRYHU\ IURP UHGXFHG GDWD >&RUUHVSRQ
GHQFH@ Stankovic, L., T-AES December 2016 3065-3070
3HUIRUPDQFH SUHGLFWLRQ RI TXDQWL]HG 6$5 $75 DOJRULWKPV Horvath, M., 
T-AES February 2016 189-204
3KDVH DGMXVWPHQW IRU SRODULPHWULF ,6$5 ZLWK FRPSUHVVLYH VHQVLQJ Wu, M.,
 T-AES August 2016 1592-1606
3URFHVVLQJ YLGHR6$5 GDWD ZLWK WKH IDVW EDFNSURMHFWLRQ PHWKRG Song, X.,
 T-AES December 2016 2838-2848
5REXVW 6$5 67$3 YLD .URQHFNHU GHFRPSRVLWLRQ Greenewald, K., T-AES
December 2016 2612-2625
6$5 $75 E\ D FRPELQDWLRQ RI FRQYROXWLRQDO QHXUDO QHWZRUN DQG VXSSRUW
YHFWRU PDFKLQHV Wagner, S.A., T-AES December 2016 2861-2872
6$5 LPDJH VHJPHQWDWLRQ EDVHG RQ DFWLYH FRQWRXUV ZLWK IX]]\ ORJLF Javed,
U., T-AES February 2016 181-188
6FHQH VL]H OLPLWV IRU SRODU IRUPDW DOJRULWKP Gorham, L.A., T-AES February 2016 73-84
6\QWKHWLF DSHUWXUH UDGDU LPDJLQJ XVLQJ QRQOLQHDU IUHTXHQF\ PRGXODWLRQ
VLJQDO Saeedi, J., T-AES February 2016 99-110
7KUHHGLPHQVLRQDO DLUFUDIW LVDU LPDJLQJ EDVHG RQ VKLSERUQH UDGDU Jiang, Y.,
 T-AES October 2016 2504-2518
6\VWHPRIV\VWHPV
$JJUHVVLYH FRQJHVWLRQ FRQWURO PHFKDQLVP IRU VSDFH V\VWHPV Wang,
Jingjing, AES-M March 2016 28-33
6\VWHPRQFKLS
)HDWXUH DUWLFOH 'HVLJQ DQG LPSOHPHQWDWLRQ RI D ORZFRVW 6R&EDVHG VRIW
ZDUH *166 UHFHLYHU Guruprasad, Surabhi, AES-M April 2016 14-19

+ Check author entry for coauthors

7
7DUJHW WUDFNLQJ
$ SUDFWLFDO ELDV HVWLPDWLRQ DOJRULWKP IRU PXOWLVHQVRUPXOWLWDUJHW WUDFNLQJ
Taghavi, E., T-AES February 2016 2-19
$(66 KLVWRULFDO LQWHUYLHZ $ FRQYHUVDWLRQ ZLWK D IULHQG $OIRQVR )DULQD
Gini, Fulvio, AES-M June 2016 41-49
$(66 SXEOLVKHG WXWRULDOV AES-M May 2016 52
$Q HQKDQFHG SDUWLFOH ¿OWHULQJ PHWKRG IRU *07, UDGDU WUDFNLQJ Yu, M., 
T-AES June 2016 1408-1420
$X[LOLDU\ WUXQFDWHG SDUWLFOH ¿OWHULQJ ZLWK OHDVWVTXDUH PHWKRG IRU EHDULQJV
RQO\ PDQHXYHULQJ WDUJHW WUDFNLQJ Liang-Qun Li, T-AES October 2016
2562-2567
&KHUQRII IXVLRQ RI *DXVVLDQ PL[WXUHV EDVHG RQ VLJPDSRLQW DSSUR[LPDWLRQ
Gunay, M., T-AES December 2016 2732-2746
'XDO SKDVH FRQVHQVXV DOJRULWKP IRU GLVWULEXWHG VHQVRU PDQDJHPHQW Neema,
K., T-AES August 2016 1893-1907
(UUDWD DQG FRPPHQWV IRU WKH ³%DVLF 7UDFNLQJ´ WXWRULDOV >$XJ 
@ Crouse, David Frederic, AES-M March 2016 88-89
)HDWXUH DUWLFOH 9LVLRQEDVHG 8$9 FROOLVLRQ DYRLGDQFH ZLWK ' G\QDPLF
VDIHW\ HQYHORSH Lyu, Yang, AES-M July 2016 16-26
*URXQG WDUJHW WUDFNLQJ ZLWK 5&6 HVWLPDWLRQ EDVHG RQ VLJQDO VWUHQJWK PHD
VXUHPHQWV Mertens, M., T-AES February 2016 205-220
+RXJK0+$) ORFDOL]DWLRQ DOJRULWKP IRU GXDOIUHTXHQF\ FRQWLQXRXVZDYH
WKURXJKZDOO UDGDU Yipeng, D., T-AES February 2016 111-121
+\EULG JULG PXOWLSOHPRGHO HVWLPDWLRQ ZLWK DSSOLFDWLRQ WR PDQHXYHULQJ
WDUJHW WUDFNLQJ Xu, L., T-AES February 2016 122-136
/DEHOLQJ XQFHUWDLQW\ LQ PXOWLWDUJHW WUDFNLQJ Aoki, E.H., T-AES June 2016
1006-1020
0DQHXYHULQJ WDUJHW WUDFNLQJ XVLQJ UHWURVSHFWLYHFRVW LQSXW HVWLPDWLRQ Han,
L., T-AES October 2016 2495-2503
0RGHOLQJ RI WDUJHW PRWLRQ FRQVWUDLQHG RQ VWUDLJKW OLQH Duan, Z., T-AES
April 2016 548-562
0XOWLVHQVRU DGDSWLYH ED\HVLDQ WUDFNLQJ XQGHU WLPHYDU\LQJ WDUJHW GHWHFWLRQ
SUREDELOLW\ Papa, G., T-AES October 2016 2193-2209
0XOWLVHQVRUPXOWLWDUJHW EHDULQJRQO\ VHQVRU UHJLVWUDWLRQ Taghavi, E., 
T-AES August 2016 1654-1666
0XOWLVWDWLF %D\HVLDQ H[WHQGHG WDUJHW WUDFNLQJ Vivone, G., T-AES December 2016 2626-2643
0XOWLWDUJHW OLNHOLKRRG FRPSXWDWLRQ IRU WUDFNEHIRUHGHWHFW DSSOLFDWLRQV ZLWK
DPSOLWXGH ÀXFWXDWLRQV RI W\SH VZHUOLQJ  DQG Lepoutre, A., T-AES
June 2016 1089-1107
3DUWLFOH ¿OWHULQJ DQG WKH ODSODFH PHWKRG IRU WDUJHW WUDFNLQJ Bui Quang, P.,
 T-AES February 2016 350-366
5HGXFHG SDOP LQWHQVLW\ IRU WUDFN H[WUDFWLRQ Bozdogan, A.O., T-AES October 2016 2376-2396
5REXVW VWXGHQW¶V W EDVHG QRQOLQHDU ¿OWHU DQG VPRRWKHU Huang, Y., T-AES
October 2016 2586-2596
7RSRORJLFDO DQG VWDWLVWLFDO EHKDYLRU FODVVL¿HUV IRU WUDFNLQJ DSSOLFDWLRQV
Bendich, P., T-AES December 2016 2644-2661
7UDFNEHIRUHGHWHFW ODEHOHG PXOWLEHUQRXOOL SDUWLFOH ¿OWHU ZLWK ODEHO
VZLWFKLQJ Angel F. Garcia-Fernandez, T-AES October 2016 2123-2138
7UDFNLQJ RI H[WHQGHG REMHFW RU WDUJHW JURXS XVLQJ UDQGRP PDWUL[ QHZ PRGHO
DQG DSSURDFK Lan, J., T-AES December 2016 2973-2989
7UDFNLQJ ZLWK DV\QFKURQRXV SDVVLYH PXOWLVHQVRU V\VWHPV Klein, I., T-AES
August 2016 1769-1776
7HOHFRPPXQLFDWLRQ FRQJHVWLRQ FRQWURO
$JJUHVVLYH FRQJHVWLRQ FRQWURO PHFKDQLVP IRU VSDFH V\VWHPV Wang,
Jingjing, AES-M March 2016 28-33
7HOHFRPPXQLFDWLRQ QHWZRUN UHOLDELOLW\
&HOOXODU IRU WKH VNLHV ([SORLWLQJ PRELOH QHWZRUN LQIUDVWUXFWXUH IRU ORZ DO
WLWXGH DLUWRJURXQG FRPPXQLFDWLRQV Afonso, Luis, AES-M Aug. 2016
4-11
(I¿FLHQW IUHTXHQF\KRSSLQJ V\QFKURQL]DWLRQ IRU VDWHOOLWH FRPPXQLFDWLRQV
XVLQJ GHKRSUHKRS WUDQVSRQGHUV Bae, S., T-AES February 2016 261-274
3HUIRUPDQFH RI EXQGOH SURWRFRO IRU GHHSVSDFH FRPPXQLFDWLRQV Zhao, K.,
 T-AES October 2016 2347-2361
7HOHPHWU\
2Q IUDPH V\QFKURQL]DWLRQ LQ DHURQDXWLFDO WHOHPHWU\ Rice, M., T-AES October 2016 2263-2280
7HPSHUDWXUH GLVWULEXWLRQ
6XVFHSWLELOLW\ RI FRPEDW DLUFUDIW PRGHOHG DV DQ DQLVRWURSLF VRXUFH RI LQ
IUDUHG UDGLDWLRQ Kim, T., T-AES October 2016 2467-2476



Table of Contents for the Digital Edition of Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017

No label
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - No label
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - Cover2
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 1
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 2
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 3
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 4
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 5
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 6
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 7
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 8
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 9
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 10
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 11
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 12
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 13
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 14
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 15
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 16
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 17
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 18
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 19
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 20
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 21
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 22
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 23
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 24
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 25
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 26
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 27
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 28
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 29
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 30
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 31
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 32
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 33
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 34
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 35
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 36
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 37
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 38
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 39
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 40
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 41
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 42
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 43
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 44
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 45
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 46
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 47
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 48
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 49
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 50
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 51
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 52
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 53
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 54
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 55
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 56
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 57
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 58
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 59
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 60
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 61
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 62
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 63
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 64
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 65
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 66
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 67
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 68
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 69
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 70
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 71
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 72
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 73
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 74
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 75
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 76
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 77
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 78
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 79
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 80
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 81
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 82
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 83
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 84
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 85
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 86
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 87
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 88
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 89
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 90
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 91
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 92
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 93
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 94
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 95
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 96
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 97
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 98
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 99
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 100
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 101
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 102
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 103
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 104
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - Cover3
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - Cover4
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/34-2s
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/34-2
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/34-1
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-12
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-11
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-10
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-09
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-8
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-7
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-5
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-4
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-3
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-2
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-1
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-10
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-12
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-9
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-11
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-8
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-7s
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-7
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-6
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-5
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-4
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-3
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-2
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-1
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/31-12
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/31-11s
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/31-11
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/31-10
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/31-9
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/31-8
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/31-7
https://www.nxtbookmedia.com