Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 84,((( $(5263$&( $1' (/(&7521,& 6<67(06 0$*$=,1( 92/ 12 $SULO 

'HQVLW\ PHDVXUHPHQW
0XOWLVHQVRU &3+' ¿OWHU Nannuru, S., T-AES August 2016 1834-1854
'HVLJQ HQJLQHHULQJ
$QDO\VLV DQG GHVLJQ RI D WLOWHG URWRU KH[DFRSWHU IRU IDXOW WROHUDQFH Giribet,
J.I., T-AES August 2016 1555-1567
'HWHFWRUV
)HDWXUH DUWLFOH $ VXUYH\ RQ WZRVWDJH GHFLVLRQ VFKHPHV IRU SRLQWOLNH WDU
JHWV LQ *DXVVLDQ LQWHUIHUHQFH De Maio, A., AES-M April 2016 20-29
'LIIHUHQWLDO HTXDWLRQV
+\EULG PRGHOLQJ DQG DQDO\VLV PHWKRG IRU G\QDPLF FRXSOLQJ RI VSDFH URERWV
Xu, W., T-AES February 2016 85-98
1RYHO VXERSWLPDO ¿OWHU YLD KLJKHU RUGHU FHQWUDO PRPHQWV Luo, X., T-AES
August 2016 2030-2038
'LJLWDO YLGHR EURDGFDVWLQJ
$8/26 )LQPHFFDQLFD IDPLO\ RI SDVVLYH VHQVRUV Lallo, A.D., AES-M
November 2016 24-29
1RYHO 0)7'0$6&3& VZLWFKLQJ DOJRULWKP IRU '9%5&65&6 UHWXUQ
OLQN LQ UDLOZD\ VFHQDULR Tropea, M., T-AES February 2016 275-287
'LUHFW EURDGFDVWLQJ E\ VDWHOOLWH
1RYHO 0)7'0$6&3& VZLWFKLQJ DOJRULWKP IRU '9%5&65&6 UHWXUQ
OLQN LQ UDLOZD\ VFHQDULR Tropea, M., T-AES February 2016 275-287
'LUHFWLRQRIDUULYDO HVWLPDWLRQ
%LDVHG HVWLPDWRUV IRU VSLQQLQJ DQWHQQD '2$ PHDVXUHPHQWV Alibrahim, F.,
 T-AES June 2016 1499-1513
&UDPHU5DR ERXQGV IRU WLPH UHYHUVDO PLPR UDGDUV ZLWK PXOWLSDWK
Foroozan, F., T-AES February 2016 137-154
'LUHFWLRQ ¿QGLQJ ZLWK WKH VHQVRUV
 JDLQV VXIIHULQJ ED\HVLDQ XQFHUWDLQW\
²K\EULG &5% DQG 0$3 HVWLPDWLRQ Wu, Y.I., T-AES August 2016
2038-2044
'LUHFWLRQ¿QGLQJ DUUD\V RI GLUHFWLRQDO VHQVRUV IRU UDQGRPO\ ORFDWHG VRXUFHV
Gazzah, H., T-AES August 2016 1995-2003
'XDO VPRRWKLQJ '2$ HVWLPDWLRQ RI WZRFKDQQHO )0&: UDGDU Oh, D., 
T-AES April 2016 904-917
0XOWLVHQVRUPXOWLWDUJHW EHDULQJRQO\ VHQVRU UHJLVWUDWLRQ Taghavi, E., 
T-AES August 2016 1654-1666
'LUHFWLYH DQWHQQDV
$ VXUYH\ RI UDGDU V\VWHPV IRU PHGLFDO DSSOLFDWLRQV Pisa, S., AES-M
November 2016 64-81
'LVDVWHUV
7KH GLVDSSHDUDQFH RI 0+ DQG WKH VHDUFK RSHUDWLRQV ² 7KH UROH RI WHFK
QRORJ\ DQG HPHUJLQJ UHVHDUFK FKDOOHQJHV Mujeebu, Muhammad Abdul,
AES-M March 2016 6-16
'LVFUHWH )RXULHU WUDQVIRUPV
6XEEDQG DGDSWLYH */57/7' IRU ZHDN PRYLQJ WDUJHWV LQ VHD FOXWWHU Shui,
P.-L., T-AES February 2016 423-437
'LVWDQFH PHDVXUHPHQW
5DGDU RGRPHWU\ RQ ¿[HGZLQJ VPDOO XQPDQQHG DLUFUDIW Quist, E.B., 
T-AES February 2016 396-410
6WHUHRFDPHUD YLVXDO RGRPHWU\ IRU RXWGRRU DUHDV DQG LQ GDUN LQGRRU HQYL
URQPHQWV Ruppelt, J., AES-M November 2016 4-12
'LVWRUWLRQ
%LVWDWLF ,6$5 GLVWRUWLRQ DQG GHIRFXVLQJ DQDO\VLV Jiang, Y., T-AES June
2016 1168-1182
'LVWULEXWHG GDWDEDVHV
$(66 SXEOLVKHG WXWRULDOV AES-M May 2016 52
'LVWULEXWHG VHQVRUV
'XDO SKDVH FRQVHQVXV DOJRULWKP IRU GLVWULEXWHG VHQVRU PDQDJHPHQW Neema,
K., T-AES August 2016 1893-1907
1RQDVVLVWHG DGDSWLYH DOJRULWKP IRU GDWD IXVLRQ LQ GLVWULEXWHG GHWHFWLRQ V\V
WHPV >&RUUHVSRQGHQFH@ Sampaio-Neto, R., T-AES June 2016 1486-1493
2SWLPDO TXDQWL]DWLRQ LQWHUYDOV LQ GLVWULEXWHG GHWHFWLRQ Altay, C., T-AES
February 2016 38-48
'RSSOHU HIIHFW
3HGHVWULDQ PRWLRQ GLUHFWLRQ HVWLPDWLRQ XVLQJ VLPXODWHG DXWRPRWLYH 0,02
UDGDU Khomchuk, P., T-AES June 2016 1132-1145
6WXGHQW UHVHDUFK KLJKOLJKWV 0$&+H ² 0RGHOEDVHG DOJRULWKP IRU FODVVL
¿FDWLRQ RI KHOLFRSWHUV Gaglione, Domenico, AES-M Aug. 2016 38-40
'RSSOHU PHDVXUHPHQW
$Q HQKDQFHG SDUWLFOH ¿OWHULQJ PHWKRG IRU *07, UDGDU WUDFNLQJ Yu, M., 
T-AES June 2016 1408-1420
(UUDWD DQG FRPPHQWV IRU WKH ³%DVLF 7UDFNLQJ´ WXWRULDOV >$XJ 
@ Crouse, David Frederic, AES-M March 2016 88-89

+ Check author entry for coauthors

'RSSOHU UDGDU
$ZLUHOHVV SDVVLYH UDGDU V\VWHP IRU UHDOWLPH WKURXJKZDOO PRYHPHQW GHWHF
WLRQ Tan, B., T-AES October 2016 2596-2603
&LUFXODWLRQ UHWULHYDO RI ZDNH YRUWH[ LQ IRJ ZLWK D VLGHORRNLQJ VFDQQLQJ
UDGDU Li, J., T-AES October 2016 2242-2254
&LUFXODWLRQ UHWULHYDO RI ZDNH YRUWH[ LQ IRJ ZLWK DQ XSZDUGORRNLQJ PRQRV
WDWLF UDGDU Li, J., T-AES February 2016 169-180
&UDPHU5DR ERXQGV IRU WLPH UHYHUVDO PLPR UDGDUV ZLWK PXOWLSDWK
Foroozan, F., T-AES February 2016 137-154
+\EULG LQWHJUDWLRQ IRU KLJKO\ PDQHXYHULQJ UDGDU WDUJHW GHWHFWLRQ EDVHG RQ
JHQHUDOL]HG UDGRQIRXULHU WUDQVIRUP Xu, J., T-AES October 2016 25542561
,QVWDQWDQHRXV GRSSOHU VLJQDWXUH H[WUDFWLRQ IURP ZLWKLQ D VSHFWURJUDP LPDJH
RI D 9+) EDQG Ptak, P., T-AES April 2016 576-589
0LFURGRSSOHU LQWHUIHUHQFH UHPRYDO YLD KLVWRJUDP DQDO\VLV LQ WLPHIUH
TXHQF\ GRPDLQ Zhang, R., T-AES April 2016 755-768
0XOWLVWDWLF PLFURGRSSOHU UDGDU IRU GHWHUPLQLQJ WDUJHW RULHQWDWLRQ DQG DF
WLYLW\ FODVVL¿FDWLRQ Fairchild, D.P., T-AES February 2016 512-521
5DGDU SKDVH QRLVH PRGHOLQJ DQG HIIHFWVSDUW ,, SXOVH GRSSOHU SURFHVVRUV DQG
VLGHOREH EODQNHUV Aubry, A., T-AES April 2016 712-725
6OLGLQJ H[WHQVLYH FDQFHOODWLRQ DOJRULWKP IRU GLVWXUEDQFH UHPRYDO LQ SDVVLYH
UDGDU Colone, F., T-AES June 2016 1309-1326
6XP DQG GLIIHUHQFH EHDPIRUPLQJ IRU DQJOHGRSSOHU HVWLPDWLRQ ZLWK 67$3
EDVHG UDGDUV Xu, J., T-AES December 2016 2825-2837
6\QWKHWLF DSHUWXUH UDGDU LPDJLQJ XVLQJ QRQOLQHDU IUHTXHQF\ PRGXODWLRQ
VLJQDO Saeedi, J., T-AES February 2016 99-110
'RSSOHU VKLIW
&ORVHGORRS HVWLPDWLRQ RI RVFLOODWRU JVHQVLWLYLW\ LQ D *166,08 V\VWHP
>&RUUHVSRQGHQFH@ Tereshkov, V.M., T-AES June 2016 1474-1477
,QVWDQWDQHRXV GRSSOHU VLJQDWXUH H[WUDFWLRQ IURP ZLWKLQ D VSHFWURJUDP LPDJH
RI D 9+) EDQG Ptak, P., T-AES April 2016 576-589
0\WKV FRQFHUQLQJ :RRGZDUG
V DPELJXLW\ IXQFWLRQ DQDO\VLV DQG UHVROXWLRQ
Baylis, C., T-AES December 2016 2886-2895
6HQVLWLYLW\ FKDUDFWHUL]DWLRQ RI GLIIHUHQWLDO GHWHFWRUV IRU DFTXLVLWLRQ RI ZHDN
*166 VLJQDOV Esteves, P., T-AES February 2016 20-37
7KUHHD[LV VXQ VHQVRU IRU DWWLWXGH GHWHUPLQDWLRQ Liebe, Carl C., AES-M
June 2016 6-11
'UDJ
*36EDVHG RQERDUG UHDOWLPH RUELW GHWHUPLQDWLRQ IRU OHR VDWHOOLWHV XVLQJ
FRQVLGHU .DOPDQ ¿OWHU Yang, Y., T-AES April 2016 769-777
'URSV
&LUFXODWLRQ UHWULHYDO RI ZDNH YRUWH[ LQ IRJ ZLWK D VLGHORRNLQJ VFDQQLQJ
UDGDU Li, J., T-AES October 2016 2242-2254
&LUFXODWLRQ UHWULHYDO RI ZDNH YRUWH[ LQ IRJ ZLWK DQ XSZDUGORRNLQJ PRQRV
WDWLF UDGDU Li, J., T-AES February 2016 169-180
'XDO FRGHV
*URXS V\PPHWULHV RI FRPSOHPHQWDU\ FRGH PDWULFHV Logan, B., T-AES
October 2016 2255-2262
'\QDPLFV
$GDSWLYH ]HUR UHDFWLRQ PRWLRQ FRQWURO IRU IUHHÀRDWLQJ VSDFH PDQLSXODWRUV
Xu, S., T-AES June 2016 1067-1076
(
(DUWK RUELW
$QDORJ PD[LPXP SRZHU SRLQW WUDFNLQJ IRU VSDFHFUDIW ZLWKLQ D ORZ HDUWK
RUELW Selcan, D., T-AES February 2016 368-378
$QDO\WLFDO DSSUR[LPDWH VROXWLRQV WR JURXQG WUDFN DGMXVWPHQW IRU UHVSRQVLYH
VSDFH Zhang, G., T-AES June 2016 1366-1383
(OHFWULF FXUUHQW FRQWURO
3RZHU PDQDJHPHQW RI D PRGXODU WKUHHSRUW FRQYHUWHUEDVHG VSDFHFUDIW
SRZHU V\VWHP Zhang, J., T-AES February 2016 486-492
(OHFWULF FXUUHQW PHDVXUHPHQW
1HZ UHDOWLPH KHXULVWLFV IRU HOHFWULFDO ORDG UHEDODQFLQJ LQ DLUFUDIW Terorde,
M., T-AES June 2016 1120-1131
(OHFWURPDJQHWLF ¿HOGV
5HVHDUFK RQ %,7 WHFKQLTXHV LQ FRPSOH[ HOHFWURPDJQHWLF HQYLURQPHQWV
Wang, G., AES-M November 2016 40-49
(OHFWURPDJQHWLF ZDYHV
5HOHYDQFH RI HOHFWURPDJQHWLFV LQ ZLUHOHVV V\VWHPV GHVLJQ Sarkar, T.K., 
AES-M October 2016 8-19



Table of Contents for the Digital Edition of Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017

No label
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - No label
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - Cover2
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 1
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 2
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 3
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 4
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 5
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 6
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 7
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 8
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 9
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 10
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 11
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 12
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 13
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 14
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 15
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 16
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 17
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 18
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 19
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 20
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 21
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 22
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 23
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 24
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 25
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 26
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 27
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 28
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 29
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 30
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 31
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 32
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 33
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 34
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 35
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 36
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 37
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 38
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 39
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 40
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 41
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 42
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 43
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 44
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 45
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 46
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 47
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 48
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 49
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 50
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 51
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 52
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 53
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 54
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 55
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 56
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 57
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 58
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 59
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 60
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 61
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 62
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 63
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 64
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 65
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 66
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 67
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 68
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 69
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 70
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 71
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 72
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 73
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 74
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 75
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 76
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 77
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 78
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 79
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 80
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 81
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 82
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 83
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 84
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 85
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 86
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 87
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 88
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 89
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 90
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 91
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 92
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 93
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 94
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 95
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 96
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 97
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 98
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 99
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 100
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 101
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 102
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 103
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 104
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - Cover3
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - Cover4
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/34-2s
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/34-2
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/34-1
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-12
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-11
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-10
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-09
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-8
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-7
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-5
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-4
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-3
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-2
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-1
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-10
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-12
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-9
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-11
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-8
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-7s
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-7
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-6
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-5
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-4
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-3
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-2
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-1
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/31-12
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/31-11s
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/31-11
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/31-10
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/31-9
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/31-8
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/31-7
https://www.nxtbookmedia.com