Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 85

,((( $(5263$&( $1' (/(&7521,& 6<67(06 0$*$=,1( 92/ 12 $SULO 

(OHFWURPDJQHWLFV
$8/26 )LQPHFFDQLFD IDPLO\ RI SDVVLYH VHQVRUV Lallo, A.D., AES-M
November 2016 24-29
(OHFWURQLF FRXQWHUPHDVXUHV
*HQHULF PRGHO RI DLUFUDIW VXVFHSWLELOLW\ WR UDGDU XQGHU FRQGLWLRQV RI HOHF
WURQLF FRXQWHU PHDVXUHV Song, H., AES-M February 2016 16-24
(OHFWURQLF HTXLSPHQW WHVWLQJ
$Q LQWHJUDWHG WDLORULQJ PRGHO IRU WKHUPDO F\FOLQJ WHVWV RI VSDFHFUDIW HOHF
WURQLFV Xin-Yan Ji, T-AES December 2016 2685-2696
(OHFWURQLF ZDUIDUH
)RFXVHG HQHUJ\ GHOLYHU\ ZLWK SURWHFWLRQ IRU SUHFLVLRQ HOHFWURQLF ZDUIDUH
Song, D., T-AES December 2016 3053-3064
(QFRGLQJ
5HOHYDQFH RI HOHFWURPDJQHWLFV LQ ZLUHOHVV V\VWHPV GHVLJQ Sarkar, T.K., 
AES-M October 2016 8-19
(QHUJ\ PDQDJHPHQW V\VWHPV
3RZHU PDQDJHPHQW RI D PRGXODU WKUHHSRUW FRQYHUWHUEDVHG VSDFHFUDIW
SRZHU V\VWHP Zhang, J., T-AES February 2016 486-492
(QJLQHV
6XVFHSWLELOLW\ RI FRPEDW DLUFUDIW PRGHOHG DV DQ DQLVRWURSLF VRXUFH RI LQ
IUDUHG UDGLDWLRQ Kim, T., T-AES October 2016 2467-2476
(QWURS\
,QIUDUHG VPDOOWDUJHW GHWHFWLRQ XVLQJ PXOWLVFDOH JUD\ GLIIHUHQFH ZHLJKWHG
LPDJH HQWURS\ Deng, H., T-AES February 2016 60-72
6$5 LPDJH VHJPHQWDWLRQ EDVHG RQ DFWLYH FRQWRXUV ZLWK IX]]\ ORJLF Javed,
U., T-AES February 2016 181-188
(QWU\ GHVFHQW DQG ODQGLQJ VSDFHFUDIW
$Q RSWLPDO FRQWURO IUDPHZRUN IRU WKH FOLPE DQG GHVFHQW HFRQRP\ PRGHV RI
ÀLJKW PDQDJHPHQW V\VWHPV Villarroel, J., T-AES June 2016 1227-1240
$XWRQRPRXV VKLS GHFN ODQGLQJ RI D TXDGURWRU XVLQJ LQYDULDQW HOOLSVRLG
PHWKRG Tan, C.K., T-AES April 2016 891-903
7KH GLVDSSHDUDQFH RI 0+ DQG WKH VHDUFK RSHUDWLRQV ² 7KH UROH RI WHFK
QRORJ\ DQG HPHUJLQJ UHVHDUFK FKDOOHQJHV Mujeebu, Muhammad Abdul,
AES-M March 2016 6-16
(UURU DQDO\VLV
$QDO\VLV RI V\QFKURQL]DWLRQ HUURUV IRU ,Q,6$5 RQ VHSDUDWHG SODWIRUPV Tian,
B., T-AES February 2016 237-244
(UURU DQDO\VLV RI DQDO\WLFDO FRDUVH DOLJQPHQW IRUPXODWLRQV IRU VWDWLRQDU\
6,16 Silva, F. O., T-AES August 2016 1777-1796
7KUHHGLPHQVLRQDO DLUFUDIW LVDU LPDJLQJ EDVHG RQ VKLSERUQH UDGDU Jiang, Y.,
 T-AES October 2016 2504-2518
(UURU FRPSHQVDWLRQ
(I¿FLHQW ,6$5 DXWRIRFXV YLD PLQLPL]DWLRQ RI 7VDOOLV (QWURS\ Min-Seok
Kang, T-AES December 2016 2950-2960
(UURU SUREDELOLW\
*HRPHWU\ RI FRPSOH[ GDWD Sangston, K. James, AES-M March 2016 32-69
(UURU VWDWLVWLFV
0EV HQKDQFHG GDWD UDWH 0,/67'% FRQWUROOHU LQ QP &026
WHFKQRORJ\ Pendyala, P., T-AES December 2016 2917-2929
(VWLPDWLRQ WKHRU\
'\QDPLF XQGHUZDWHU JOLGHU QHWZRUN IRU HQYLURQPHQWDO ¿HOG HVWLPDWLRQ
Grasso, R., T-AES February 2016 379-395
&RRSHUDWLYH VSDFH REMHFW WUDFNLQJ XVLQJ VSDFHEDVHG RSWLFDO VHQVRUV YLD FRQ
VHQVXVEDVHG ¿OWHUV Jia, B., T-AES August 2016 1908-1936
*HQHUDOL]HG HVWLPDWLRQ DQG SUHGLFWLYH JXLGDQFH IRU HYDVLYH WDUJHWV Dwivedi,
P., T-AES October 2016 21111-2122
*URXQG WDUJHW WUDFNLQJ ZLWK 5&6 HVWLPDWLRQ EDVHG RQ VLJQDO VWUHQJWK PHD
VXUHPHQWV Mertens, M., T-AES February 2016 205-220
,WHUDWHG PXOWLSOLFDWLYH H[WHQGHG NDOPDQ ¿OWHU IRU DWWLWXGH HVWLPDWLRQ XVLQJ
YHFWRU REVHUYDWLRQV Chang, L., T-AES August 2016 2053-2060
/RZ ODWHQF\ GLJLWDO EHDPIRUPLQJ UDGDU XVLQJ DSHUWXUH FRGLQJ Lynch, J.J.,
T-AES April 2016 918-927
0XOWLIHDWXUHEDVHG LPSRUWDQFH ZHLJKWLQJ IRU WKH 3+' 6/$0 ¿OWHU Leung,
K.Y.K., T-AES December 2016 2697-2714
1RYHO VXERSWLPDO ¿OWHU YLD KLJKHU RUGHU FHQWUDO PRPHQWV Luo, X., T-AES
August 2016 2030-2038
3DUDPHWULF GLFWLRQDU\ OHDUQLQJ IRU VSDUVLW\EDVHG 7:5, LQ PXOWLSDWK HQYL
URQPHQWV Leigsnering, M., T-AES April 2016 532-547
3HUIRUPDQFH RI QHWZRUNHG GHDG UHFNRQLQJ QDYLJDWLRQ V\VWHP
Mokhtarzadeh, H., T-AES October 2016 2539-2553
5REXVW ZHLJKWHG IXVLRQ VWHDG\VWDWH NDOPDQ SUHGLFWRUV ZLWK XQFHUWDLQ QRLVH
YDULDQFHV Qi, W., T-AES June 2016 1077-1088
6XP DQG GLIIHUHQFH EHDPIRUPLQJ IRU DQJOHGRSSOHU HVWLPDWLRQ ZLWK 67$3
EDVHG UDGDUV Xu, J., T-AES December 2016 2825-2837
+ Check author entry for coauthors)

)$$
)URP WKH HGLWRUV RI WKH VSHFLDO LVVXH VHQVH DQG DYRLG IRU XQPDQQHG V\VWHPV
SDUW LL Fasano, G., AES-M September 2016 3-4
)DLOXUH DQDO\VLV
$GDSWLYH DFWXDWRU IDLOXUH FRPSHQVDWLRQ GHVLJQ IRU VSDFHFUDIW DWWLWXGH FRQ
WURO Yao, X., T-AES June 2016 1021-1034
6WXG\ RI VLPLODULW\ DQDO\VLV PHWKRGV IRU DYLDWLRQ V\VWHP IDLOXUHV Elbadiry,
Anouar H., AES-M June 2016 12-22
)DULQD $OIRQVR
$(66 KLVWRULFDO LQWHUYLHZ $ FRQYHUVDWLRQ ZLWK D IULHQG $OIRQVR )DULQD
Gini, Fulvio, AES-M June 2016 41-49
)DVW )RXULHU WUDQVIRUPV
&KLUS VLJQDO GHWHFWLRQ XVLQJ ))7 SHDN IUHTXHQF\ GLIIHUHQFH >&RUUHVSRQ
GHQFH@ Cheng, C.-H., T-AES June 2016 1449-1453
)DVW FRKHUHQW LQWHJUDWLRQ IRU PDQHXYHULQJ WDUJHW ZLWK KLJKRUGHU UDQJH PL
JUDWLRQ YLD 7576.7/9' Li, X., T-AES December 2016 2803-2814
)DVW FRUUHFWLRQV IRU SRODU IRUPDW DOJRULWKP ZLWK D FXUYHG ÀLJKW SDWK
Gorham, L., T-AES December 2016 2815-2824
)DVW IXOO\ DGDSWLYH SURFHVVLQJ D PXOWLVWDJH 67$3 DSSURDFK Saleh, O., 
T-AES October 2016 2168-2183
)DWLJXH
$Q LQWHJUDWHG WDLORULQJ PRGHO IRU WKHUPDO F\FOLQJ WHVWV RI VSDFHFUDIW HOHF
WURQLFV Xin-Yan Ji, T-AES December 2016 2685-2696
)DXOW GLDJQRVLV
$YDLODELOLW\ DQDO\VLV IRU VDWHOOLWH GDWD SURFHVVLQJ V\VWHPV EDVHG RQ 65$0
)3*$V Siegle, F., T-AES June 2016 977-989
&KLVTXDUH DQG 6357 FRPELQHG IDXOW GHWHFWLRQ IRU PXOWLVHQVRU QDYLJDWLRQ
Wang, R., T-AES June 2016 1352-1365
'HVLJQ RI D WROHUDQW ÀLJKW FRQWURO V\VWHP LQ UHVSRQVH WR PXOWLSOH DFWXDWRU
FRQWURO VLJQDO IDXOWV LQGXFHG E\ FRVPLF UD\V Ghodbane, A., T-AES April
2016 681-697
)DXOW GHWHFWLRQ DQG H[FOXVLRQ XVLQJ VROXWLRQ VHSDUDWLRQ DQG FKLVTXDUHG
$5$,0 Joerger, M., T-AES April 2016 726-742
)L[HGWLPH UHQGH]YRXV FRQWURO RI VSDFHFUDIW ZLWK D WXPEOLQJ WDUJHW XQGHU
ORVV RI DFWXDWRU HIIHFWLYHQHVV Jiang, B., T-AES August 2016 1576-1586
5HVHDUFK RQ %,7 WHFKQLTXHV LQ FRPSOH[ HOHFWURPDJQHWLF HQYLURQPHQWV
Wang, G., AES-M November 2016 40-49
)DXOW WROHUDQW FRQWURO
$QDO\VLV DQG GHVLJQ RI D WLOWHG URWRU KH[DFRSWHU IRU IDXOW WROHUDQFH Giribet,
J.I., T-AES August 2016 1555-1567
)L[HGWLPH UHQGH]YRXV FRQWURO RI VSDFHFUDIW ZLWK D WXPEOLQJ WDUJHW XQGHU
ORVV RI DFWXDWRU HIIHFWLYHQHVV Jiang, B., T-AES August 2016 1576-1586
)HDWXUH H[WUDFWLRQ
+ROLVPEDVHG IHDWXUHV IRU WDUJHW FODVVL¿FDWLRQ LQ IRFXVHG DQG FRP
SOH[YDOXHG V\QWKHWLF DSHUWXUH UDGDU LPDJHU\ El-Darymli, K., T-AES
April 2016 786-808
5DGDU RGRPHWU\ RQ ¿[HGZLQJ VPDOO XQPDQQHG DLUFUDIW Quist, E.B., 
T-AES February 2016 396-410
)LEHU RSWLF J\URVFRSHV
6WHUHRFDPHUD YLVXDO RGRPHWU\ IRU RXWGRRU DUHDV DQG LQ GDUN LQGRRU HQYL
URQPHQWV Ruppelt, J., AES-M November 2016 4-12
)LHOG SURJUDPPDEOH JDWH DUUD\V
0EV HQKDQFHG GDWD UDWH 0,/67'% FRQWUROOHU LQ QP &026
WHFKQRORJ\ Pendyala, P., T-AES December 2016 2917-2929
$YDLODELOLW\ DQDO\VLV IRU VDWHOOLWH GDWD SURFHVVLQJ V\VWHPV EDVHG RQ 65$0
)3*$V Siegle, F., T-AES June 2016 977-989
'LJLWDO OLQHDU FKLUS UHFHLYHU IRU KLJK FKLUS UDWHV ZLWK KLJK UHVROXWLRQ WLPHRI
DUULYDO DQG WLPHRIGHSDUWXUH HVWLPDWLRQ Benson, S., T-AES June 2016
1146-1154
)HDWXUH DUWLFOH 'HVLJQ DQG LPSOHPHQWDWLRQ RI D ORZFRVW 6R&EDVHG VRIW
ZDUH *166 UHFHLYHU Guruprasad, Surabhi, AES-M April 2016 14-19
)LOWHULQJ WKHRU\
&KHUQRII IXVLRQ RI *DXVVLDQ PL[WXUHV EDVHG RQ VLJPDSRLQW DSSUR[LPDWLRQ
Gunay, M., T-AES December 2016 2732-2746
0LVPDWFK ¿OWHU GHVLJQ YLD FRQYH[ RSWLPL]DWLRQ Kajenski, P.J., T-AES August 2016 1587-1591
1RYHO VXERSWLPDO ¿OWHU YLD KLJKHU RUGHU FHQWUDO PRPHQWV Luo, X., T-AES
August 2016 2030-2038
2SWLPL]DWLRQEDVHG DOLJQPHQW IRU VWUDSGRZQ LQHUWLDO QDYLJDWLRQ V\VWHP
FRPSDULVRQ DQG H[WHQVLRQ Chang, L., T-AES August 2016 1697-1713



Table of Contents for the Digital Edition of Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017

No label
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - No label
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - Cover2
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 1
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 2
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 3
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 4
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 5
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 6
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 7
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 8
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 9
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 10
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 11
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 12
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 13
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 14
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 15
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 16
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 17
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 18
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 19
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 20
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 21
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 22
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 23
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 24
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 25
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 26
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 27
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 28
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 29
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 30
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 31
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 32
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 33
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 34
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 35
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 36
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 37
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 38
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 39
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 40
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 41
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 42
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 43
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 44
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 45
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 46
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 47
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 48
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 49
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 50
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 51
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 52
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 53
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 54
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 55
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 56
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 57
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 58
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 59
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 60
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 61
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 62
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 63
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 64
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 65
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 66
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 67
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 68
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 69
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 70
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 71
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 72
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 73
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 74
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 75
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 76
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 77
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 78
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 79
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 80
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 81
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 82
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 83
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 84
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 85
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 86
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 87
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 88
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 89
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 90
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 91
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 92
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 93
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 94
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 95
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 96
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 97
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 98
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 99
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 100
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 101
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 102
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 103
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 104
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - Cover3
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - Cover4
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/34-2s
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/34-2
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/34-1
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-12
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-11
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-10
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-09
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-8
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-7
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-5
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-4
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-3
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-2
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-1
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-10
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-12
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-9
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-11
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-8
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-7s
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-7
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-6
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-5
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-4
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-3
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-2
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-1
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/31-12
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/31-11s
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/31-11
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/31-10
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/31-9
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/31-8
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/31-7
https://www.nxtbookmedia.com