Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 90,((( $(5263$&( $1' (/(&7521,& 6<67(06 0$*$=,1( 92/ 12 $SULO 

0DJQHWLF ¿HOG PHDVXUHPHQW
$GDSWLYH LQWHUIHUHQFH FDQFHODWLRQ XVLQJ D SDLU RI PDJQHWRPHWHUV Sheinker,
A., T-AES February 2016 307-318
0DJQHWRPHWHUV
$GDSWLYH LQWHUIHUHQFH FDQFHODWLRQ XVLQJ D SDLU RI PDJQHWRPHWHUV Sheinker,
A., T-AES February 2016 307-318
0DQLSXODWRU G\QDPLFV
$GDSWLYH ]HUR UHDFWLRQ PRWLRQ FRQWURO IRU IUHHÀRDWLQJ VSDFH PDQLSXODWRUV
Xu, S., T-AES June 2016 1067-1076
0DULQH UDGDU
&RKHUHQW UDGDU SURFHVVLQJ LQ VHD FOXWWHU HQYLURQPHQWV SDUW PRGHOOLQJ DQG
SDUWLDOO\ DGDSWLYH 67$3 SHUIRUPDQFH McDonald, M.K., T-AES August
2016 1797-1817
&RKHUHQW UDGDU SURFHVVLQJ LQ VHD FOXWWHU HQYLURQPHQWV SDUW DGDSWLYH QRU
PDOLVHG PDWFKHG ¿OWHU YHUVXV DGDSWLYH PDWFKHG ¿OWHU SHUIRUPDQFH McDonald, M.K., T-AES August 2016 1818-1833
6XEEDQG DGDSWLYH */57/7' IRU ZHDN PRYLQJ WDUJHWV LQ VHD FOXWWHU Shui,
P.-L., T-AES February 2016 423-437
7KUHHGLPHQVLRQDO DLUFUDIW LVDU LPDJLQJ EDVHG RQ VKLSERUQH UDGDU Jiang, Y.,
 T-AES October 2016 2504-2518
0DULQH YHKLFOHV
'URJXH G\QDPLF PRGHO XQGHU ERZ ZDYH LQ SUREHDQGGURJXH UHIXHOLQJ Wei,
Z.-B., T-AES August 2016 1728-1742
:K\ FRQWH[W DQG FRQWH[WGULYHQ GHFLVLRQ VXSSRUW PDWWHUV Sidoti, D., AES-M
November 2016 50-52
0DUNRY SURFHVVHV
7UDFNEHIRUHGHWHFW ODEHOHG PXOWLEHUQRXOOL SDUWLFOH ¿OWHU ZLWK ODEHO
VZLWFKLQJ Angel F. Garcia-Fernandez, T-AES October 2016 2123-2138
0DUV
)HDWXUH DUWLFOH 'HVLJQ RI WHOHFRPPDQG VRIWZDUH IRU WKH 0DUV 2UELWHU PLV
VLRQ Bhilawe, Mayur W., AES-M Aug. 2016 12-22
0DWFKHG ¿OWHUV
$SSUR[LPDWH GLVWULEXWLRQ RI WKH ORZUDQN DGDSWLYH QRUPDOL]HG PDWFKHG ¿OWHU
WHVW VWDWLVWLF XQGHU WKH QXOO K\SRWKHVLV Ginolhac, G., T-AES August 2016
2016-2023
&RKHUHQW UDGDU SURFHVVLQJ LQ VHD FOXWWHU HQYLURQPHQWV SDUW PRGHOOLQJ DQG
SDUWLDOO\ DGDSWLYH 67$3 SHUIRUPDQFH McDonald, M.K., T-AES August
2016 1797-1817
&RKHUHQW UDGDU SURFHVVLQJ LQ VHD FOXWWHU HQYLURQPHQWV SDUW DGDSWLYH QRU
PDOLVHG PDWFKHG ¿OWHU YHUVXV DGDSWLYH PDWFKHG ¿OWHU SHUIRUPDQFH McDonald, M.K., T-AES August 2016 1818-1833
'HVLJQ DQG DQDO\VLV RI UDGDU ZDYHIRUPV DFKLHYLQJ WUDQVPLW DQG UHFHLYH RU
WKRJRQDOLW\ Majumder, U., T-AES June 2016 1056-1066
)DVW FURVVFRUUHODWLRQ PLWLJDWLRQ YLD PLQLPXP PHDQVTXDUH HUURU HVWLPDWLRQ
EDVHG RQ PDWFKHG ¿OWHU RXWSXWV IRU FRQVHFXWLYH '666 VLJQDOV Shen, Y., 
T-AES August 2016 2044-2053
5DGDU SKDVH QRLVH PRGHOLQJ DQG HIIHFWVSDUW ,, SXOVH GRSSOHU SURFHVVRUV DQG
VLGHOREH EODQNHUV Aubry, A., T-AES April 2016 712-725
6KDSHSDUDPHWHUGHSHQGHQW FRKHUHQW UDGDU WDUJHW GHWHFWLRQ LQ .GLVWULEXWHG
FOXWWHU Peng-Lang Shui, T-AES February 2016 451-465
0DWKHPDWLFDO DQDO\VLV
$QDO\VLV RI D GXDO RUGHU VWDWLVWLF FRQVWDQW IDOVH DODUP UDWH GHWHFWRU Weinberg,
G., T-AES October 2016 2567-2574
(I¿FLHQW IUHTXHQF\KRSSLQJ V\QFKURQL]DWLRQ IRU VDWHOOLWH FRPPXQLFDWLRQV
XVLQJ GHKRSUHKRS WUDQVSRQGHUV Bae, S., T-AES February 2016 261-274
,QVWDQWDQHRXV GRSSOHU VLJQDWXUH H[WUDFWLRQ IURP ZLWKLQ D VSHFWURJUDP LPDJH
RI D 9+) EDQG Ptak, P., T-AES April 2016 576-589
0DWKHPDWLFDO PRGHO
'\QDPLF XQGHUZDWHU JOLGHU QHWZRUN IRU HQYLURQPHQWDO ¿HOG HVWLPDWLRQ
Grasso, R., T-AES February 2016 379-395
0DWUL[ DOJHEUD
'URJXH G\QDPLF PRGHO XQGHU ERZ ZDYH LQ SUREHDQGGURJXH UHIXHOLQJ Wei,
Z.-B., T-AES August 2016 1728-1742
'XDO VPRRWKLQJ '2$ HVWLPDWLRQ RI WZRFKDQQHO )0&: UDGDU Oh, D., 
T-AES April 2016 904-917
*URXS V\PPHWULHV RI FRPSOHPHQWDU\ FRGH PDWULFHV Logan, B., T-AES
October 2016 2255-2262
-RLQWO\ RSWLPDO GHVLJQ IRU PLPR UDGDU IUHTXHQF\KRSSLQJ ZDYHIRUPV XVLQJ
JDPH WKHRU\ Han, K., T-AES April 2016 809-820
0XOWLVWDWLF %D\HVLDQ H[WHQGHG WDUJHW WUDFNLQJ Vivone, G., T-AES December 2016 2626-2643
2EVHUYDELOLW\ UDQJHRQO\ YV EHDULQJVRQO\ WDUJHW PRWLRQ DQDO\VLV IRU D OHJ
E\OHJ REVHUYHU
V WUDMHFWRU\ Pillon, D., T-AES August 2016 1667-1678

+ Check author entry for coauthors

7DUJHW ORFDWLRQ DQG KHLJKW HVWLPDWLRQ YLD PXOWLSDWK VLJQDO DQG ' DUUD\ IRU
VN\ZDYH RYHUWKHKRUL]RQ UDGDU Luo, Z., T-AES April 2016 617-631
7UDFNLQJ RI H[WHQGHG REMHFW RU WDUJHW JURXS XVLQJ UDQGRP PDWUL[ QHZ PRGHO
DQG DSSURDFK Lan, J., T-AES December 2016 2973-2989
0DWUL[ LQYHUVLRQ
5REXVW VSDFHWLPH DGDSWLYH SURFHVVLQJ IRU QRQKRPRJHQHRXV FOXWWHU LQ WKH
SUHVHQFH RI PRGHO HUURUV Liu, A., T-AES February 2016 155-168
0D[LPXP OLNHOLKRRG HVWLPDWLRQ
%LDVHG HVWLPDWRUV IRU VSLQQLQJ DQWHQQD '2$ PHDVXUHPHQWV Alibrahim, F.,
 T-AES June 2016 1499-1513
'LUHFWLRQ ¿QGLQJ ZLWK WKH VHQVRUV
 JDLQV VXIIHULQJ ED\HVLDQ XQFHUWDLQW\
²K\EULG &5% DQG 0$3 HVWLPDWLRQ Wu, Y.I., T-AES August 2016
2038-2044
,QYHUVH SUREOHPVEDVHG PD[LPXP OLNHOLKRRG HVWLPDWLRQ RI JURXQG UHÀHF
WLYLW\ IRU VHOHFWHG UHJLRQV RI LQWHUHVW IURP VWULSPDS 6$5 GDWD West, R.D.,
 T-AES December 2016 2930-2939
.FOXWWHU SOXV QRLVH SDUDPHWHU HVWLPDWLRQ XVLQJ IUDFWLRQDO SRVLWLYH DQG QHJ
DWLYH PRPHQWV Mezache, A., T-AES April 2016 960-967
0XOWLVHQVRUPXOWLWDUJHW EHDULQJRQO\ VHQVRU UHJLVWUDWLRQ Taghavi, E., 
T-AES August 2016 1654-1666
2SWLFDO EHDP SRVLWLRQ HVWLPDWLRQ LQ IUHHVSDFH RSWLFDO FRPPXQLFDWLRQ
Bashir, M.S., T-AES December 2016 2896-2905
3DVVLYH WUDFNLQJ LQ KHDY\ FOXWWHU ZLWK VHQVRU ORFDWLRQ XQFHUWDLQW\ Guo, Y.,
 T-AES August 2016 1536-1554
3HUIRUPDQFH DQDO\VLV RI WDUJHW SDUDPHWHUV HVWLPDWLRQ XVLQJ PXOWLSOH ZLGHO\
VHSDUDWHG DQWHQQD DUUD\V Khomchuk, P., T-AES October 2016 24132435
5HVROYLQJ DOLDVLQJ HIIHFW LQ WKH 40/ HVWLPDWLRQ RI 336V Djurovic, I., 
T-AES June 2016 1494-1499
7DUJHW ORFDWLRQ DQG KHLJKW HVWLPDWLRQ YLD PXOWLSDWK VLJQDO DQG ' DUUD\ IRU
VN\ZDYH RYHUWKHKRUL]RQ UDGDU Luo, Z., T-AES April 2016 617-631
0D[LPXP SRZHU SRLQW WUDFNHUV
$QDORJ PD[LPXP SRZHU SRLQW WUDFNLQJ IRU VSDFHFUDIW ZLWKLQ D ORZ HDUWK
RUELW Selcan, D., T-AES February 2016 368-378
0HDQ VTXDUH HUURU PHWKRGV
)DVW FURVVFRUUHODWLRQ PLWLJDWLRQ YLD PLQLPXP PHDQVTXDUH HUURU HVWLPDWLRQ
EDVHG RQ PDWFKHG ¿OWHU RXWSXWV IRU FRQVHFXWLYH '666 VLJQDOV Shen, Y., 
T-AES August 2016 2044-2053
/LQHDU HVWLPDWLRQ ZLWK WUDQVIRUPHG PHDVXUHPHQW IRU QRQOLQHDU HVWLPDWLRQ
Liu, Y., T-AES February 2016 221-236
1RQVSDUVLW\ LQÀXHQFH RQ WKH ,6$5 UHFRYHU\ IURP UHGXFHG GDWD >&RUUHVSRQ
GHQFH@ Stankovic, L., T-AES December 2016 3065-3070
3HUIRUPDQFH DQDO\VLV RI WDUJHW SDUDPHWHUV HVWLPDWLRQ XVLQJ PXOWLSOH ZLGHO\
VHSDUDWHG DQWHQQD DUUD\V Khomchuk, P., T-AES October 2016 24132435
5REXVW VWXGHQW¶V W EDVHG QRQOLQHDU ¿OWHU DQG VPRRWKHU Huang, Y., T-AES
October 2016 2586-2596
0HDVXUHPHQW HUURUV
*OREDO DWWLWXGHSRVLWLRQ HVWLPDWLRQ XVLQJ ODQGPDUN DQG ELDVHG YHORFLW\ PHD
VXUHPHQWV Moeini, A., T-AES April 2016 852-862
0HDVXUHPHQW V\VWHPV
7UDFNEHIRUHGHWHFW ODEHOHG PXOWLEHUQRXOOL SDUWLFOH ¿OWHU ZLWK ODEHO
VZLWFKLQJ Angel F. Garcia-Fernandez, T-AES October 2016 2123-2138
0HDVXUHPHQW XQFHUWDLQW\
/DEHOLQJ XQFHUWDLQW\ LQ PXOWLWDUJHW WUDFNLQJ Aoki, E.H., T-AES June 2016
1006-1020
0HWHRURORJ\
:K\ FRQWH[W DQG FRQWH[WGULYHQ GHFLVLRQ VXSSRUW PDWWHUV Sidoti, D., AES-M
November 2016 50-52
0LFURVHQVRUV
0XOWLVWDWLF PLFURGRSSOHU UDGDU IRU GHWHUPLQLQJ WDUJHW RULHQWDWLRQ DQG DF
WLYLW\ FODVVL¿FDWLRQ Fairchild, D.P., T-AES February 2016 512-521
6WHUHRFDPHUD YLVXDO RGRPHWU\ IRU RXWGRRU DUHDV DQG LQ GDUN LQGRRU HQYL
URQPHQWV Ruppelt, J., AES-M November 2016 4-12
0LFURVWULS DQWHQQDV
)HDWXUH DUWLFOH 5HFRQ¿JXUDEOH 6EDQG SDWFK DQWHQQD V\VWHP IRU FXEHVDW
VDWHOOLWHV Pittella, Erika, AES-M May 2016 6-13
0LFURZDYH SRZHU DPSOL¿HUV
;EDQG :FODVV KLJKO\ HI¿FLHQW GHHSVSDFH *D1 663$ IRU 352&<21
PLVVLRQ Kobayashi, Y., T-AES June 2016 1340-1351
0LOLWDU\ DLUFUDIW
6XVFHSWLELOLW\ RI FRPEDW DLUFUDIW PRGHOHG DV DQ DQLVRWURSLF VRXUFH RI LQ
IUDUHG UDGLDWLRQ Kim, T., T-AES October 2016 2467-2476



Table of Contents for the Digital Edition of Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017

No label
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - No label
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - Cover2
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 1
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 2
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 3
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 4
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 5
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 6
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 7
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 8
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 9
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 10
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 11
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 12
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 13
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 14
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 15
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 16
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 17
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 18
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 19
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 20
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 21
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 22
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 23
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 24
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 25
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 26
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 27
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 28
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 29
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 30
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 31
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 32
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 33
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 34
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 35
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 36
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 37
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 38
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 39
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 40
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 41
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 42
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 43
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 44
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 45
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 46
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 47
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 48
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 49
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 50
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 51
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 52
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 53
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 54
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 55
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 56
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 57
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 58
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 59
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 60
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 61
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 62
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 63
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 64
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 65
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 66
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 67
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 68
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 69
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 70
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 71
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 72
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 73
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 74
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 75
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 76
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 77
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 78
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 79
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 80
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 81
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 82
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 83
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 84
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 85
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 86
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 87
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 88
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 89
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 90
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 91
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 92
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 93
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 94
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 95
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 96
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 97
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 98
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 99
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 100
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 101
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 102
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 103
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 104
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - Cover3
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - Cover4
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/34-2s
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/34-2
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/34-1
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-12
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-11
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-10
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-09
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-8
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-7
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-5
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-4
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-3
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-2
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-1
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-10
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-12
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-9
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-11
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-8
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-7s
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-7
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-6
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-5
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-4
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-3
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-2
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-1
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/31-12
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/31-11s
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/31-11
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/31-10
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/31-9
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/31-8
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/31-7
https://www.nxtbookmedia.com