Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 92,((( $(5263$&( $1' (/(&7521,& 6<67(06 0$*$=,1( 92/ 12 $SULO 

5DGDU RGRPHWU\ RQ ¿[HGZLQJ VPDOO XQPDQQHG DLUFUDIW Quist, E.B., 
T-AES February 2016 396-410
6HWEDVHG PRGHOLQJ DQG REVHUYHU GHVLJQ IRU SODQDU VWUXFWXUH IURP PRWLRQ
Liu, Z., T-AES June 2016 990-1005
0RWLRQ PHDVXUHPHQW
2EVHUYDELOLW\ UDQJHRQO\ YV EHDULQJVRQO\ WDUJHW PRWLRQ DQDO\VLV IRU D OHJ
E\OHJ REVHUYHU
V WUDMHFWRU\ Pillon, D., T-AES August 2016 1667-1678
5DGDU RGRPHWU\ RQ ¿[HGZLQJ VPDOO XQPDQQHG DLUFUDIW Quist, E.B., 
T-AES February 2016 396-410
0XOWLOD\HU SHUFHSWURQV
3HGHVWULDQ PRWLRQ GLUHFWLRQ HVWLPDWLRQ XVLQJ VLPXODWHG DXWRPRWLYH 0,02
UDGDU Khomchuk, P., T-AES June 2016 1132-1145
0XOWLSDWK FKDQQHOV
0HDVXUHPHQW RI WKH OEDQG DLUWRJURXQG FKDQQHO IRU SRVLWLRQLQJ DSSOLFD
WLRQV Schneckenburger, N., T-AES October 2016 2281-2297
0XOWLSOH[LQJ
$&(%2& GXDOIUHTXHQF\ FRQVWDQW HQYHORSH PXOWLSOH[LQJ IRU VDWHOOLWH QDY
LJDWLRQ Yao, Z., T-AES February 2016 466-485
0XOWLVHQVRU V\VWHPV
:HOFRPH WR ,((( $(66 WXWRULDO ,; Dale Blair, William, AES-M March
2016 1
0XOWLYDULDEOH V\VWHPV
7KH PRGL¿HG IHDWXUH VXEVHWV HQVHPEOH DSSOLHG IRU WKH PDFK QXPEHU SUHGLF
WLRQ LQ ZLQG WXQQHO Wang, X., T-AES April 2016 863-874

7KUHHVWDJH ¿OWHU IRU SRVLWLRQ HVWLPDWLRQ XVLQJ SVHXGRUDQJH PHDVXUHPHQWV
Johansen, T.A., T-AES August 2016 1631-1643
1RQOLQHDU SURJUDPPLQJ
)RFXVHG HQHUJ\ GHOLYHU\ ZLWK SURWHFWLRQ IRU SUHFLVLRQ HOHFWURQLF ZDUIDUH
Song, D., T-AES December 2016 3053-3064
1RUPDO GLVWULEXWLRQ
5HFXUVLYH %D\HVLDQ ¿OWHULQJ LQ FLUFXODU VWDWH VSDFHV Kurz, Gerhard, 
AES-M March 2016 70-87
1XPHULFDO DQDO\VLV
&LUFXODWLRQ UHWULHYDO RI ZDNH YRUWH[ LQ IRJ ZLWK D VLGHORRNLQJ VFDQQLQJ
UDGDU Li, J., T-AES October 2016 2242-2254
&LUFXODWLRQ UHWULHYDO RI ZDNH YRUWH[ LQ IRJ ZLWK DQ XSZDUGORRNLQJ PRQRV
WDWLF UDGDU Li, J., T-AES February 2016 169-180
.FOXWWHU SOXV QRLVH SDUDPHWHU HVWLPDWLRQ XVLQJ IUDFWLRQDO SRVLWLYH DQG QHJ
DWLYH PRPHQWV Mezache, A., T-AES April 2016 960-967
3HUIRUPDQFH SUHGLFWLRQ RI QRQFRKHUHQW GHWHFWRU IRU LQGHSHQGHQW DQG QRQ
LGHQWLFDOO\ GLVWULEXWHG 1&* ÀXFWXDWLQJ WDUJHWV Wang, B., T-AES October
2016 2184-2192
3HUIRUPDQFH SUHGLFWLRQ RI 26&)$5 IRU JHQHUDOL]HG VZHUOLQJFKL ÀXFWX
DWLQJ WDUJHWV Kong, L., T-AES February 2016 492-500
6HTXHQWLDO DQG GHFHQWUDOL]HG HVWLPDWLRQ RI OLQHDUUHJUHVVLRQ SDUDPHWHUV LQ
ZLUHOHVV VHQVRU QHWZRUNV Yilmaz, Y., T-AES February 2016 288-306

2
1
1DYLJDWLRQ
%RRN UHYLHZ )DFLQJ WKH XQH[SHFWHG LQ ÀLJKW Sheridan, Thomas B., AES-M
Aug. 2016 46
(UUDWD AES-M September 2016 66
2SWLPDOLW\ RI DXJPHQWHG LGHDO SURSRUWLRQDO QDYLJDWLRQ IRU PDQHXYHULQJ
WDUJHW LQWHUFHSWLRQ Cho, N., T-AES April 2016 948-954
1HXUDO QHWZRUNV
*HQHUDOL]DWLRQ RI $11EDVHG DLUFUDIW G\QDPLFV LGHQWL¿FDWLRQ WHFKQLTXHV
LQWR WKH HQWLUH ÀLJKW HQYHORSH Roudbari, A., T-AES August 2016 18661880
6$5 $75 E\ D FRPELQDWLRQ RI FRQYROXWLRQDO QHXUDO QHWZRUN DQG VXSSRUW
YHFWRU PDFKLQHV Wagner, S.A., T-AES December 2016 2861-2872
1RLVH PHDVXUHPHQW
*HRPHWU\ RI FRPSOH[ GDWD Sangston, K. James, AES-M March 2016 32-69
1RQGHVWUXFWLYH WHVWLQJ
/RFNLQ WKHUPRJUDSK\ IRU LQYHVWLJDWLRQ RI LPSDFW GDPDJH LQ K\EULG
SRO\SURS\OHQHJODVV FRPSRVLWHV Boccardi, S., AES-M February 2016
26-30
1RQOLQHDU FRQWURO V\VWHPV
&ORVHGIRUP RSWLPDO FRRSHUDWLYH JXLGDQFH ODZ DJDLQVW UDQGRP VWHS PD
QHXYHU Nikusokhan, M., T-AES February 2016 319-336
)RUFH DQG PRPHQW EOHQGLQJ FRQWURO IRU IDVW UHVSRQVH RI DJLOH GXDO PLVVLOHV
Kim, S., T-AES April 2016 938-947
1RQOLQHDU GLVWRUWLRQ
:LGHEDQG GLJLWDO SUHGLVWRUWLRQ RI VROLGVWDWH UDGDU DPSOL¿HUV Dunn, Z., 
T-AES October 2016 2452-2466
1RQOLQHDU HVWLPDWLRQ
/LQHDU HVWLPDWLRQ ZLWK WUDQVIRUPHG PHDVXUHPHQW IRU QRQOLQHDU HVWLPDWLRQ
Liu, Y., T-AES February 2016 221-236
3DUWLFOH ¿OWHULQJ DQG WKH ODSODFH PHWKRG IRU WDUJHW WUDFNLQJ Bui Quang, P.,
 T-AES February 2016 350-366
1RQOLQHDU ¿OWHUV
$Q HQKDQFHG SDUWLFOH ¿OWHULQJ PHWKRG IRU *07, UDGDU WUDFNLQJ Yu, M., 
T-AES June 2016 1408-1420
$XWRQRPRXV RUELW GHWHUPLQDWLRQ YLD NDOPDQ ¿OWHULQJ RI JUDYLW\ JUDGLHQWV
Sun, X., T-AES October 2016 2436-2451
,WHUDWHG PXOWLSOLFDWLYH H[WHQGHG NDOPDQ ¿OWHU IRU DWWLWXGH HVWLPDWLRQ XVLQJ
YHFWRU REVHUYDWLRQV Chang, L., T-AES August 2016 2053-2060
1RQOLQHDU *DXVVLDQ PL[WXUH SKG ¿OWHU ZLWK DQ +’ FULWHULRQ Li, W., T-AES
August 2016 2004-2016
2SWLPL]DWLRQEDVHG DOLJQPHQW IRU VWUDSGRZQ LQHUWLDO QDYLJDWLRQ V\VWHP
FRPSDULVRQ DQG H[WHQVLRQ Chang, L., T-AES August 2016 1697-1713
5DGDU RGRPHWU\ RQ ¿[HGZLQJ VPDOO XQPDQQHG DLUFUDIW Quist, E.B., 
T-AES February 2016 396-410
5REXVW VWXGHQW¶V W EDVHG QRQOLQHDU ¿OWHU DQG VPRRWKHU Huang, Y., T-AES
October 2016 2586-2596
+ Check author entry for coauthors

2EMHFW GHWHFWLRQ
$ZLUHOHVV SDVVLYH UDGDU V\VWHP IRU UHDOWLPH WKURXJKZDOO PRYHPHQW GHWHF
WLRQ Tan, B., T-AES October 2016 2596-2603
&RRSHUDWLYH VSDFH REMHFW WUDFNLQJ XVLQJ VSDFHEDVHG RSWLFDO VHQVRUV YLD FRQ
VHQVXVEDVHG ¿OWHUV Jia, B., T-AES August 2016 1908-1936
'HVLJQ RI 2)'0 UDGDU SXOVHV XVLQJ JHQHWLF DOJRULWKP EDVHG WHFKQLTXHV
Lellouch, G., T-AES August 2016 1953-1966
'XDO VPRRWKLQJ '2$ HVWLPDWLRQ RI WZRFKDQQHO )0&: UDGDU Oh, D., 
T-AES April 2016 904-917
)DVW FRKHUHQW LQWHJUDWLRQ IRU PDQHXYHULQJ WDUJHW ZLWK KLJKRUGHU UDQJH PL
JUDWLRQ YLD 7576.7/9' Li, X., T-AES December 2016 2803-2814
)HDWXUH DUWLFOH 9LVLRQEDVHG 8$9 FROOLVLRQ DYRLGDQFH ZLWK ' G\QDPLF
VDIHW\ HQYHORSH Lyu, Yang, AES-M July 2016 16-26
*DPH WKHRUHWLF DQDO\VLV IRU 0,02 UDGDUV ZLWK PXOWLSOH WDUJHWV Deligiannis,
A., T-AES December 2016 2760-2774
+\EULG LQWHJUDWLRQ IRU KLJKO\ PDQHXYHULQJ UDGDU WDUJHW GHWHFWLRQ EDVHG RQ
JHQHUDOL]HG UDGRQIRXULHU WUDQVIRUP Xu, J., T-AES October 2016 25542561
,QIUDUHG VPDOOWDUJHW GHWHFWLRQ XVLQJ PXOWLVFDOH JUD\ GLIIHUHQFH ZHLJKWHG
LPDJH HQWURS\ Deng, H., T-AES February 2016 60-72
0XOWLVHQVRU DGDSWLYH ED\HVLDQ WUDFNLQJ XQGHU WLPHYDU\LQJ WDUJHW GHWHFWLRQ
SUREDELOLW\ Papa, G., T-AES October 2016 2193-2209
3HUIRUPDQFH SUHGLFWLRQ RI QRQFRKHUHQW GHWHFWRU IRU LQGHSHQGHQW DQG QRQ
LGHQWLFDOO\ GLVWULEXWHG 1&* ÀXFWXDWLQJ WDUJHWV Wang, B., T-AES October
2016 2184-2192
3RODULPHWULF GHWHFWLRQ DQG UDQJH HVWLPDWLRQ RI D SRLQWOLNH WDUJHW Hao, C.,
 T-AES April 2016 603-616
5REXVW 6$5 67$3 YLD .URQHFNHU GHFRPSRVLWLRQ Greenewald, K., T-AES
December 2016 2612-2625
6KDSHSDUDPHWHUGHSHQGHQW FRKHUHQW UDGDU WDUJHW GHWHFWLRQ LQ .GLVWULEXWHG
FOXWWHU Peng-Lang Shui, T-AES February 2016 451-465
6OLGLQJ H[WHQVLYH FDQFHOODWLRQ DOJRULWKP IRU GLVWXUEDQFH UHPRYDO LQ SDVVLYH
UDGDU Colone, F., T-AES June 2016 1309-1326
6SDWLRWHPSRUDO UDGDU WDUJHW LGHQWL¿FDWLRQ XVLQJ UDGDU FURVVVHFWLRQ PRGHOLQJ
DQG KLGGHQ 0DUNRY PRGHOV Cho, H., T-AES June 2016 1284-1295
6XEEDQG DGDSWLYH */57/7' IRU ZHDN PRYLQJ WDUJHWV LQ VHD FOXWWHU Shui,
P.-L., T-AES February 2016 423-437
7DUJHW GHWHFWLRQ LQ GLVWULEXWHG 0,02 UDGDU ZLWK UHJLVWUDWLRQ HUURUV Hu, Q.,
 T-AES February 2016 438-450
7UDFNEHIRUHGHWHFW IRU VHD FOXWWHU UHMHFWLRQ WHVWV ZLWK UHDO GDWD Aprile, A.,
 T-AES June 2016 1035-1045
2EMHFW UHFRJQLWLRQ
' DXWRPDWLF WDUJHW UHFRJQLWLRQ IRU IXWXUH /,'$5 PLVVLOHV Kechagias-Stamatis, Odysseas, T-AES December 2016 2662-2675
+ROLVPEDVHG IHDWXUHV IRU WDUJHW FODVVL¿FDWLRQ LQ IRFXVHG DQG FRP
SOH[YDOXHG V\QWKHWLF DSHUWXUH UDGDU LPDJHU\ El-Darymli, K., T-AES
April 2016 786-808



Table of Contents for the Digital Edition of Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017

No label
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - No label
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - Cover2
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 1
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 2
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 3
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 4
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 5
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 6
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 7
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 8
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 9
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 10
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 11
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 12
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 13
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 14
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 15
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 16
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 17
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 18
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 19
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 20
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 21
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 22
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 23
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 24
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 25
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 26
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 27
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 28
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 29
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 30
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 31
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 32
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 33
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 34
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 35
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 36
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 37
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 38
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 39
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 40
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 41
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 42
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 43
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 44
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 45
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 46
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 47
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 48
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 49
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 50
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 51
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 52
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 53
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 54
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 55
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 56
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 57
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 58
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 59
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 60
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 61
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 62
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 63
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 64
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 65
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 66
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 67
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 68
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 69
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 70
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 71
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 72
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 73
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 74
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 75
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 76
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 77
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 78
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 79
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 80
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 81
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 82
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 83
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 84
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 85
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 86
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 87
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 88
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 89
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 90
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 91
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 92
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 93
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 94
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 95
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 96
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 97
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 98
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 99
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 100
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 101
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 102
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 103
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 104
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - Cover3
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - Cover4
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/34-2s
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/34-2
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/34-1
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-12
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-11
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-10
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-09
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-8
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-7
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-5
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-4
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-3
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-2
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-1
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-10
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-12
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-9
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-11
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-8
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-7s
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-7
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-6
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-5
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-4
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-3
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-2
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-1
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/31-12
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/31-11s
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/31-11
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/31-10
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/31-9
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/31-8
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/31-7
https://www.nxtbookmedia.com