Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 93

,((( $(5263$&( $1' (/(&7521,& 6<67(06 0$*$=,1( 92/ 12 $SULO 

0XOWLVWDWLF PLFURGRSSOHU UDGDU IRU GHWHUPLQLQJ WDUJHW RULHQWDWLRQ DQG DF
WLYLW\ FODVVL¿FDWLRQ Fairchild, D.P., T-AES February 2016 512-521
3HUIRUPDQFH SUHGLFWLRQ RI TXDQWL]HG 6$5 $75 DOJRULWKPV Horvath, M., 
T-AES February 2016 189-204
6$5 $75 E\ D FRPELQDWLRQ RI FRQYROXWLRQDO QHXUDO QHWZRUN DQG VXSSRUW
YHFWRU PDFKLQHV Wagner, S.A., T-AES December 2016 2861-2872
2EMHFW WUDFNLQJ
&RRSHUDWLYH VSDFH REMHFW WUDFNLQJ XVLQJ VSDFHEDVHG RSWLFDO VHQVRUV YLD FRQ
VHQVXVEDVHG ¿OWHUV Jia, B., T-AES August 2016 1908-1936
)HDWXUH DUWLFOH 5REXVW $HULDO 2EMHFW 7UDFNLQJ IURP DQ $LUERUQH SODWIRUP
Nussberger, Andreas, AES-M July 2016 38-46
/HYHOVHW UDQGRP K\SHUVXUIDFH PRGHOV IRU WUDFNLQJ QRQFRQYH[ H[WHQGHG RE
MHFWV Zea, A., T-AES December 2016 2990-3007
0XOWLVHQVRU DGDSWLYH ED\HVLDQ WUDFNLQJ XQGHU WLPHYDU\LQJ WDUJHW GHWHFWLRQ
SUREDELOLW\ Papa, G., T-AES October 2016 2193-2209
6HWEDVHG PRGHOLQJ DQG REVHUYHU GHVLJQ IRU SODQDU VWUXFWXUH IURP PRWLRQ
Liu, Z., T-AES June 2016 990-1005
7UDFNLQJ PRYLQJ ZHDN REMHFWV LQ FHOHVWLDO LPDJH VHTXHQFHV Lei, Z., 
T-AES June 2016 1257-1266
7UDFNLQJ RI H[WHQGHG REMHFW RU WDUJHW JURXS XVLQJ UDQGRP PDWUL[ QHZ PRGHO
DQG DSSURDFK Lan, J., T-AES December 2016 2973-2989
2EVHUYDELOLW\
2EVHUYDELOLW\ UDQJHRQO\ YV EHDULQJVRQO\ WDUJHW PRWLRQ DQDO\VLV IRU D OHJ
E\OHJ REVHUYHU
V WUDMHFWRU\ Pillon, D., T-AES August 2016 1667-1678
2EVHUYHUV
(VWLPDWLQJ HYDVLYH DFFHOHUDWLRQ IRU EDOOLVWLF WDUJHWV XVLQJ DQ H[WHQGHG VWDWH
REVHUYHU Yu-Ping Lin, T-AES February 2016 337-349
*OREDO DWWLWXGHSRVLWLRQ HVWLPDWLRQ XVLQJ ODQGPDUN DQG ELDVHG YHORFLW\ PHD
VXUHPHQWV Moeini, A., T-AES April 2016 852-862
6HWEDVHG PRGHOLQJ DQG REVHUYHU GHVLJQ IRU SODQDU VWUXFWXUH IURP PRWLRQ
Liu, Z., T-AES June 2016 990-1005
2FHDQ WHPSHUDWXUH
'\QDPLF XQGHUZDWHU JOLGHU QHWZRUN IRU HQYLURQPHQWDO ¿HOG HVWLPDWLRQ
Grasso, R., T-AES February 2016 379-395
2FHDQRJUDSKLF WHFKQLTXHV
0RGHOLQJ YHVVHO NLQHPDWLFV XVLQJ D VWRFKDVWLF PHDQUHYHUWLQJ SURFHVV IRU
ORQJWHUP SUHGLFWLRQ Millefiori, L.M., T-AES October 2016 2313-2330
2)'0 PRGXODWLRQ
&RGHVLJQHG UDGDUFRPPXQLFDWLRQ XVLQJ OLQHDU IUHTXHQF\ PRGXODWLRQ
ZDYHIRUP Nowak, M., AES-M October 2016 28-35
&UDPHU5DR ORZHU ERXQG IRU URXQGWULS GHOD\ UDQJLQJ ZLWK VXEFDUULHULQWHU
OHDYHG 2)'0$ Staudinger, E., T-AES December 2016 2961-2972
'HVLJQ RI 2)'0 UDGDU SXOVHV XVLQJ JHQHWLF DOJRULWKP EDVHG WHFKQLTXHV
Lellouch, G., T-AES August 2016 1953-1966
2SWLFDO ¿OWHUV
&RRSHUDWLYH VSDFH REMHFW WUDFNLQJ XVLQJ VSDFHEDVHG RSWLFDO VHQVRUV YLD FRQ
VHQVXVEDVHG ¿OWHUV Jia, B., T-AES August 2016 1908-1936
2SWLFDO OLQNV
6SKHULFDO )62 UHFHLYHUV IRU 8$9 FRPPXQLFDWLRQ JHRPHWULF FRYHUDJH
PRGHOV Kaadan, A., T-AES October 2016 2157-2167
2SWLFDO UDGDU
' DXWRPDWLF WDUJHW UHFRJQLWLRQ IRU IXWXUH /,'$5 PLVVLOHV Kechagias-Stamatis, Odysseas, T-AES December 2016 2662-2675
2SWLFDO UHFHLYHUV
6SKHULFDO )62 UHFHLYHUV IRU 8$9 FRPPXQLFDWLRQ JHRPHWULF FRYHUDJH
PRGHOV Kaadan, A., T-AES October 2016 2157-2167
2SWLFDO VHQVRUV
&RRSHUDWLYH VSDFH REMHFW WUDFNLQJ XVLQJ VSDFHEDVHG RSWLFDO VHQVRUV YLD FRQ
VHQVXVEDVHG ¿OWHUV Jia, B., T-AES August 2016 1908-1936
)HDWXUH DUWLFOH ([SHULPHQWDO DQDO\VLV RI RQERDUG QRQFRRSHUDWLYH VHQVH DQG
DYRLG VROXWLRQV EDVHG RQ UDGDU RSWLFDO VHQVRUV DQG GDWD IXVLRQ Fasano,
Giancarmine, AES-M July 2016 6-14
/RZDOWLWXGH KRUL]RQEDVHG DLUFUDIW DWWLWXGH HVWLPDWLRQ XVLQJ 89¿OWHUHG
SDQRUDPLF LPDJHV DQG RSWLF ÀRZ Tehrani, M.H., T-AES October 2016
2362-2375
2SWLFDO EHDP SRVLWLRQ HVWLPDWLRQ LQ IUHHVSDFH RSWLFDO FRPPXQLFDWLRQ
Bashir, M.S., T-AES December 2016 2896-2905
2SWLFDO WUDQVIHU IXQFWLRQ
%LVWDWLF ,6$5 GLVWRUWLRQ DQG GHIRFXVLQJ DQDO\VLV Jiang, Y., T-AES June
2016 1168-1182
2SWLPDO FRQWURO
$Q RSWLPDO FRQWURO IUDPHZRUN IRU WKH FOLPE DQG GHVFHQW HFRQRP\ PRGHV RI
ÀLJKW PDQDJHPHQW V\VWHPV Villarroel, J., T-AES June 2016 1227-1240

+ Check author entry for coauthors&ORVHGIRUP RSWLPDO FRRSHUDWLYH JXLGDQFH ODZ DJDLQVW UDQGRP VWHS PD
QHXYHU Nikusokhan, M., T-AES February 2016 319-336
([DFW FRQYH[ UHOD[DWLRQ IRU RSWLPDO ÀLJKW RI DHURG\QDPLFDOO\ FRQWUROOHG
PLVVLOHV Liu, X., T-AES August 2016 1881-1892
5DQJHWRJR ZHLJKWHG RSWLPDO JXLGDQFH ZLWK LPSDFW DQJOH FRQVWUDLQW DQG
VHHNHU
V ORRN DQJOH OLPLWV Park, B.-G., T-AES June 2016 1241-1256
2SWLPL]DWLRQ
$ IDVW ORDGSXOO RSWLPL]DWLRQ IRU SRZHUDGGHG HI¿FLHQF\ XQGHU RXWSXW SRZHU
DQG $&35 FRQVWUDLQWV Fellows, M., T-AES December 2016 2906-2916
)DVW VLPXOWDQHRXV RSWLPL]DWLRQ RI SRZHU DPSOL¿HU LQSXW SRZHU DQG ORDG
LPSHGDQFH IRU SRZHUDGGHG HI¿FLHQF\ DQG DGMDFHQWFKDQQHO SRZHU UDWLR
XVLQJ WKH SRZHU VPLWK WXEH Barkate, J., T-AES April 2016 928-937
*HRPHWU\ RI FRPSOH[ GDWD Sangston, K. James, AES-M March 2016 32-69
*ULG VWDU LGHQWL¿FDWLRQ LPSURYHPHQW XVLQJ RSWLPL]DWLRQ DSSURDFKHV
Aghaei, M., T-AES October 2016 2080-2090
0DQHXYHULQJ WDUJHW WUDFNLQJ XVLQJ UHWURVSHFWLYHFRVW LQSXW HVWLPDWLRQ Han,
L., T-AES October 2016 2495-2503
1HZ UHDOWLPH KHXULVWLFV IRU HOHFWULFDO ORDG UHEDODQFLQJ LQ DLUFUDIW Terorde,
M., T-AES June 2016 1120-1131
2SWLPL]DWLRQ DQG DQDO\VLV RI 3'$) ZLWK %D\HVLDQ GHWHFWLRQ Zheng, L., 
T-AES August 2016 1986-1995
2SWLPL]DWLRQ WKHRU\EDVHG UDGDU ZDYHIRUP GHVLJQ IRU VSHFWUDOO\ GHQVH HQ
YLURQPHQWV Aubry, A., AES-M December 2016 14-25
2SWLPL]DWLRQEDVHG DOLJQPHQW IRU VWUDSGRZQ LQHUWLDO QDYLJDWLRQ V\VWHP
FRPSDULVRQ DQG H[WHQVLRQ Chang, L., T-AES August 2016 1697-1713
6\QWKHWLF DSHUWXUH UDGDU LPDJLQJ XVLQJ QRQOLQHDU IUHTXHQF\ PRGXODWLRQ
VLJQDO Saeedi, J., T-AES February 2016 99-110
2UJDQL]DWLRQDO DVSHFWV
0DQDJHPHQW RI 5	' LQYHVWPHQW SODQ DQG SURGXFW FDWDORJXH LQ D PRGHUQ
GHIHQVH V\VWHP FRPSDQ\ Farina, A., AES-M January 2016 4-7

3
3DUDPHWHU HVWLPDWLRQ
$ QHZ PRWLRQ SDUDPHWHU HVWLPDWLRQ DOJRULWKP EDVHG RQ 6')&/97 Tian,
J., T-AES October 2016 2331-2346
$ SUDFWLFDO ELDV HVWLPDWLRQ DOJRULWKP IRU PXOWLVHQVRUPXOWLWDUJHW WUDFNLQJ
Taghavi, E., T-AES February 2016 2-19
.FOXWWHU SOXV QRLVH SDUDPHWHU HVWLPDWLRQ XVLQJ IUDFWLRQDO SRVLWLYH DQG QHJ
DWLYH PRPHQWV Mezache, A., T-AES April 2016 960-967
0RWLRQSDUDPHWHU HVWLPDWLRQ IRU SUHFHVVLRQZLWKQXWDWLRQ VSDFH WDUJHWV
EDVHG RQ ZLGHEDQG UDGDU PHDVXUHPHQWV Hong, L., T-AES April 2016
643-657
3DVVLYH WUDFNLQJ LQ KHDY\ FOXWWHU ZLWK VHQVRU ORFDWLRQ XQFHUWDLQW\ Guo, Y.,
 T-AES August 2016 1536-1554
3HUIRUPDQFH DQDO\VLV RI WDUJHW SDUDPHWHUV HVWLPDWLRQ XVLQJ PXOWLSOH ZLGHO\
VHSDUDWHG DQWHQQD DUUD\V Khomchuk, P., T-AES October 2016 24132435
6HTXHQWLDO DQG GHFHQWUDOL]HG HVWLPDWLRQ RI OLQHDUUHJUHVVLRQ SDUDPHWHUV LQ
ZLUHOHVV VHQVRU QHWZRUNV Yilmaz, Y., T-AES February 2016 288-306
6XP DQG GLIIHUHQFH EHDPIRUPLQJ IRU DQJOHGRSSOHU HVWLPDWLRQ ZLWK 67$3
EDVHG UDGDUV Xu, J., T-AES December 2016 2825-2837
3DUHWR DQDO\VLV
6WDU LGHQWL¿FDWLRQ EDVHG RQ HXFOLGHDQ GLVWDQFH WUDQVIRUP YRURQRL WHVVHOOD
WLRQ DQG NQHDUHVW QHLJKERU FODVVL¿FDWLRQ Roshanian, J., T-AES December 2016 2940-2949
3DUHWR GLVWULEXWLRQ
$QDO\VLV RI D GXDO RUGHU VWDWLVWLF FRQVWDQW IDOVH DODUP UDWH GHWHFWRU Weinberg,
G., T-AES October 2016 2567-2574
3DUWLFOH ¿OWHULQJ QXPHULFDO PHWKRGV
$ PL[WXUH UHJXODUL]HG UDREODFNZHOOL]HG SDUWLFOH ¿OWHU IRU WHUUDLQ SRVL
WLRQLQJ Murangira, A., T-AES August 2016 1967-1985
$Q HQKDQFHG SDUWLFOH ¿OWHULQJ PHWKRG IRU *07, UDGDU WUDFNLQJ Yu, M., 
T-AES June 2016 1408-1420
$QWLVSRR¿QJ 5$,0 IRU GXDOUHFXUVLRQ SDUWLFOH ¿OWHU RI *166 FDOFXODWLRQ
Han, S., T-AES April 2016 836-851
$UUD\EDVHG *166 VLJQDO WUDFNLQJ ZLWK D UHGXFHG VWDWH VLJQDO PRGHO Lee,
S., T-AES June 2016 1267-1283
$X[LOLDU\ WUXQFDWHG SDUWLFOH ¿OWHULQJ ZLWK OHDVWVTXDUH PHWKRG IRU EHDULQJV
RQO\ PDQHXYHULQJ WDUJHW WUDFNLQJ Liang-Qun Li, T-AES October 2016
2562-2567



Table of Contents for the Digital Edition of Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017

No label
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - No label
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - Cover2
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 1
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 2
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 3
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 4
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 5
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 6
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 7
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 8
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 9
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 10
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 11
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 12
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 13
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 14
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 15
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 16
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 17
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 18
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 19
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 20
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 21
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 22
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 23
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 24
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 25
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 26
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 27
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 28
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 29
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 30
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 31
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 32
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 33
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 34
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 35
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 36
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 37
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 38
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 39
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 40
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 41
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 42
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 43
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 44
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 45
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 46
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 47
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 48
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 49
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 50
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 51
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 52
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 53
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 54
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 55
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 56
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 57
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 58
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 59
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 60
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 61
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 62
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 63
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 64
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 65
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 66
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 67
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 68
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 69
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 70
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 71
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 72
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 73
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 74
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 75
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 76
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 77
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 78
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 79
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 80
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 81
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 82
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 83
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 84
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 85
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 86
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 87
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 88
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 89
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 90
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 91
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 92
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 93
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 94
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 95
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 96
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 97
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 98
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 99
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 100
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 101
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 102
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 103
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 104
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - Cover3
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - Cover4
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/34-2s
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/34-2
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/34-1
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-12
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-11
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-10
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-09
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-8
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-7
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-5
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-4
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-3
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-2
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-1
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-10
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-12
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-9
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-11
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-8
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-7s
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-7
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-6
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-5
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-4
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-3
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-2
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-1
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/31-12
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/31-11s
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/31-11
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/31-10
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/31-9
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/31-8
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/31-7
https://www.nxtbookmedia.com