Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 94,((( $(5263$&( $1' (/(&7521,& 6<67(06 0$*$=,1( 92/ 12 $SULO 

0XOWLIHDWXUHEDVHG LPSRUWDQFH ZHLJKWLQJ IRU WKH 3+' 6/$0 ¿OWHU Leung,
K.Y.K., T-AES December 2016 2697-2714
3DUWLFOH ¿OWHULQJ DQG WKH ODSODFH PHWKRG IRU WDUJHW WUDFNLQJ Bui Quang, P.,
 T-AES February 2016 350-366
7LJKWO\ FRXSOHG SRVLWLRQLQJ DQG PXOWLSDWK UDGLR FKDQQHO WUDFNLQJ Mannesson, A., T-AES August 2016 1522-1535
7UDFNEHIRUHGHWHFW ODEHOHG PXOWLEHUQRXOOL SDUWLFOH ¿OWHU ZLWK ODEHO
VZLWFKLQJ Angel F. Garcia-Fernandez, T-AES October 2016 2123-2138
3DUWLFOH VZDUP RSWLPL]DWLRQ
,6$5 FURVVUDQJH VFDOLQJ YLD MRLQW HVWLPDWLRQ RI URWDWLRQ FHQWHU DQG YHORFLW\
Kang, B.-S., T-AES August 2016 2023-2029
,6$5 FURVVUDQJH VFDOLQJ YLD MRLQW HVWLPDWLRQ RI URWDWLRQ FHQWHU DQG YHORFLW\
>&RUUHVSRQGHQFH@ Kang, B.-S., T-AES June 2016 1454-1460
3DVVLYH UDGDU
$8/26 )LQPHFFDQLFD IDPLO\ RI SDVVLYH VHQVRUV Lallo, A.D., AES-M
November 2016 24-29
$ZLUHOHVV SDVVLYH UDGDU V\VWHP IRU UHDOWLPH WKURXJKZDOO PRYHPHQW GHWHF
WLRQ Tan, B., T-AES October 2016 2596-2603
,((( SDVVLYH UDGDUV PXOWLVWDWLF GHWHFWLRQ DQG YHORFLW\ SUR¿OHU
Stinco, P., T-AES October 2016 2298-2313
1RQFRRSHUDWLYH UHJLVWUDWLRQ IRU PXOWLVWDWLF SDVVLYH UDGDUV Yi, J., T-AES
April 2016 563-575
6OLGLQJ H[WHQVLYH FDQFHOODWLRQ DOJRULWKP IRU GLVWXUEDQFH UHPRYDO LQ SDVVLYH
UDGDU Colone, F., T-AES June 2016 1309-1326
3DWWHUQ FOXVWHULQJ
$ PL[WXUH UHJXODUL]HG UDREODFNZHOOL]HG SDUWLFOH ¿OWHU IRU WHUUDLQ SRVL
WLRQLQJ Murangira, A., T-AES August 2016 1967-1985
3' FRQWURO
)LQLWHWLPH FRQWLQXRXV VOLGLQJ PRGH PDJQHWRFRXORPELF VDWHOOLWH DWWLWXGH
FRQWURO Giri, D.K., T-AES October 2016 2397-2412
3HDN WR DYHUDJH SRZHU UDWLR
:HOFRPH WR ,((( $(66 WXWRULDO ,; Dale Blair, William, AES-M March
2016 1
3HGHVWULDQV
3HGHVWULDQ PRWLRQ GLUHFWLRQ HVWLPDWLRQ XVLQJ VLPXODWHG DXWRPRWLYH 0,02
UDGDU Khomchuk, P., T-AES June 2016 1132-1145
3HUIRUPDQFH HYDOXDWLRQ
%RRN UHYLHZ )DFLQJ WKH XQH[SHFWHG LQ ÀLJKW Sheridan, Thomas B., AES-M
Aug. 2016 46
,PSURYHG FODVV RI DQJXODU UDWHEDVHG FRQLQJ DOJRULWKPV Chen, X., T-AES
October 2016 2220-2229
3HUWXUEDWLRQ WHFKQLTXHV
$QDO\WLFDO DSSUR[LPDWH VROXWLRQV WR JURXQG WUDFN DGMXVWPHQW IRU UHVSRQVLYH
VSDFH Zhang, G., T-AES June 2016 1366-1383
3KDVH FRGLQJ
'HVLJQ RI 2)'0 UDGDU SXOVHV XVLQJ JHQHWLF DOJRULWKP EDVHG WHFKQLTXHV
Lellouch, G., T-AES August 2016 1953-1966
'LIIHUHQWLDO YHFWRU SKDVH ORFNHG ORRS Brewer, J., T-AES June 2016 10461055
*URXS V\PPHWULHV RI FRPSOHPHQWDU\ FRGH PDWULFHV Logan, B., T-AES
October 2016 2255-2262
3KDVH HVWLPDWLRQ
3XOVDU SKDVH DQG 'RSSOHU IUHTXHQF\ HVWLPDWLRQ IRU ;1$9 XVLQJ RQRUELW
HSRFK IROGLQJ Wang, Y., T-AES October 2016 2210-2219
3KDVH ORFNHG ORRSV
'LIIHUHQWLDO YHFWRU SKDVH ORFNHG ORRS Brewer, J., T-AES June 2016 10461055
3KDVH PHDVXUHPHQW
5REXVW VSDFHWLPH DGDSWLYH SURFHVVLQJ IRU QRQKRPRJHQHRXV FOXWWHU LQ WKH
SUHVHQFH RI PRGHO HUURUV Liu, A., T-AES February 2016 155-168
3KDVH QRLVH
5DGDU 3KDVH 1RLVH 0RGHOLQJ DQG (IIHFWV3DUW , 07, )LOWHUV Aubry, A., 
T-AES April 2016 698-711
5DGDU SKDVH QRLVH PRGHOLQJ DQG HIIHFWVSDUW ,, SXOVH GRSSOHU SURFHVVRUV DQG
VLGHOREH EODQNHUV Aubry, A., T-AES April 2016 712-725
3KDVH VKLIW NH\LQJ
/RZ ODWHQF\ GLJLWDO EHDPIRUPLQJ UDGDU XVLQJ DSHUWXUH FRGLQJ Lynch, J.J.,
T-AES April 2016 918-927
3KDVHG DUUD\ UDGDU
/RZ ODWHQF\ GLJLWDO EHDPIRUPLQJ UDGDU XVLQJ DSHUWXUH FRGLQJ Lynch, J.J.,
T-AES April 2016 918-927
6WDWLVWLFDO DSSURDFK WR WKH RSHUDWLRQDO WHVWLQJ RI VSDFH IHQFH Pechkis, D.L.,
 AES-M November 2016 30-39

+ Check author entry for coauthors

:LGHEDQG GLJLWDO SUHGLVWRUWLRQ RI VROLGVWDWH UDGDU DPSOL¿HUV Dunn, Z., 
T-AES October 2016 2452-2466
3KRWRVSKHUH
7KUHHD[LV VXQ VHQVRU IRU DWWLWXGH GHWHUPLQDWLRQ Liebe, Carl C., AES-M
June 2016 6-11
3LHFHZLVH OLQHDU WHFKQLTXHV
3LHFHZLVH /)0 ZDYHIRUP IRU 0,02 UDGDU Gao, C., T-AES April 2016
590-602
3ODQDU DQWHQQDV
$ VXUYH\ RI UDGDU V\VWHPV IRU PHGLFDO DSSOLFDWLRQV Pisa, S., AES-M
November 2016 64-81
3ODQQLQJ
0DQDJHPHQW RI 5	' LQYHVWPHQW SODQ DQG SURGXFW FDWDORJXH LQ D PRGHUQ
GHIHQVH V\VWHP FRPSDQ\ Farina, A., AES-M January 2016 4-7
3RO\PHUV
/RFNLQ WKHUPRJUDSK\ IRU LQYHVWLJDWLRQ RI LPSDFW GDPDJH LQ K\EULG
SRO\SURS\OHQHJODVV FRPSRVLWHV Boccardi, S., AES-M February 2016
26-30
3RO\QRPLDOV
$QDO\WLFDO DSSUR[LPDWH VROXWLRQV WR JURXQG WUDFN DGMXVWPHQW IRU UHVSRQVLYH
VSDFH Zhang, G., T-AES June 2016 1366-1383
4XDGVHJPHQW SRO\QRPLDO WUDMHFWRU\ JXLGDQFH IRU LPSDFWWLPH FRQWURO RI
SUHFLVLRQPXQLWLRQ VWULNH Snyder, M., T-AES December 2016 3008-3023
6HQVLWLYLW\ FKDUDFWHUL]DWLRQ RI GLIIHUHQWLDO GHWHFWRUV IRU DFTXLVLWLRQ RI ZHDN
*166 VLJQDOV Esteves, P., T-AES February 2016 20-37
3RVH HVWLPDWLRQ
)HDWXUH DUWLFOH 2YHUYLHZ RI ODQGPDUNV IRU DXWRQRPRXV YLVLRQEDVHG
ODQGLQJ RI XQPDQQHG KHOLFRSWHUV Chen, Yong, AES-M May 2016 14-27
3RVLWLRQ FRQWURO
$GDSWLYH YLVXDO VHUYRLQJ RI 8$9V XVLQJ D YLUWXDO FDPHUD Xie, H., T-AES
October 2016 2529-2538
$OJHEUDLF GRPLQDQW SROH SODFHPHQW PHWKRGRORJ\ IRU XQPDQQHG DLUFUDIW V\V
WHPV ZLWK WLPH GHOD\ Steed, E., T-AES June 2016 1108-1119
)L[HGWLPH UHQGH]YRXV FRQWURO RI VSDFHFUDIW ZLWK D WXPEOLQJ WDUJHW XQGHU
ORVV RI DFWXDWRU HIIHFWLYHQHVV Jiang, B., T-AES August 2016 1576-1586
3RVH WUDFNLQJ ZLWKRXW OLQHDUDQG DQJXODUYHORFLW\ IHHGEDFN XVLQJ GXDO
TXDWHUQLRQV Filipe, N., T-AES February 2016 411-422
3RVLWLRQ PHDVXUHPHQW
$ PL[WXUH UHJXODUL]HG UDREODFNZHOOL]HG SDUWLFOH ¿OWHU IRU WHUUDLQ SRVL
WLRQLQJ Murangira, A., T-AES August 2016 1967-1985
$OJHEUDLF GRPLQDQW SROH SODFHPHQW PHWKRGRORJ\ IRU XQPDQQHG DLUFUDIW V\V
WHPV ZLWK WLPH GHOD\ Steed, E., T-AES June 2016 1108-1119
'LUHFWLRQ¿QGLQJ DUUD\V RI GLUHFWLRQDO VHQVRUV IRU UDQGRPO\ ORFDWHG VRXUFHV
Gazzah, H., T-AES August 2016 1995-2003
*OREDO DWWLWXGHSRVLWLRQ HVWLPDWLRQ XVLQJ ODQGPDUN DQG ELDVHG YHORFLW\ PHD
VXUHPHQWV Moeini, A., T-AES April 2016 852-862
2SWLFDO EHDP SRVLWLRQ HVWLPDWLRQ LQ IUHHVSDFH RSWLFDO FRPPXQLFDWLRQ
Bashir, M.S., T-AES December 2016 2896-2905
3ULYDWH SUR[LPLW\ GHWHFWLRQ XVLQJ SDUWLDO *36 LQIRUPDWLRQ Heng, L., 
T-AES December 2016 2873-2885
3RZHU DPSOL¿HUV
$ IDVW ORDGSXOO RSWLPL]DWLRQ IRU SRZHUDGGHG HI¿FLHQF\ XQGHU RXWSXW SRZHU
DQG $&35 FRQVWUDLQWV Fellows, M., T-AES December 2016 2906-2916
)DVW VLPXOWDQHRXV RSWLPL]DWLRQ RI SRZHU DPSOL¿HU LQSXW SRZHU DQG ORDG
LPSHGDQFH IRU SRZHUDGGHG HI¿FLHQF\ DQG DGMDFHQWFKDQQHO SRZHU UDWLR
XVLQJ WKH SRZHU VPLWK WXEH Barkate, J., T-AES April 2016 928-937
3RZHU FRQWURO
3RZHU PDQDJHPHQW RI D PRGXODU WKUHHSRUW FRQYHUWHUEDVHG VSDFHFUDIW
SRZHU V\VWHP Zhang, J., T-AES February 2016 486-492
3RZHU FRQYHUWHUV
3KRWRYROWDLF SDQHOV DV DWWLWXGH VHQVRUV IRU DUWL¿FLDO VDWHOOLWHV Rocha, R., 
AES-M November 2016 14-23
3RZHU PDQDJHPHQW RI D PRGXODU WKUHHSRUW FRQYHUWHUEDVHG VSDFHFUDIW
SRZHU V\VWHP Zhang, J., T-AES February 2016 486-492
3RZHU GLVWULEXWLRQ FRQWURO
3RZHU PDQDJHPHQW RI D PRGXODU WKUHHSRUW FRQYHUWHUEDVHG VSDFHFUDIW
SRZHU V\VWHP Zhang, J., T-AES February 2016 486-492
3RZHU JHQHUDWLRQ UHOLDELOLW\
$QDORJ PD[LPXP SRZHU SRLQW WUDFNLQJ IRU VSDFHFUDIW ZLWKLQ D ORZ HDUWK
RUELW Selcan, D., T-AES February 2016 368-378
3RZHU V\VWHPV
$(66 SXEOLVKHG WXWRULDOV AES-M May 2016 52



Table of Contents for the Digital Edition of Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017

No label
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - No label
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - Cover2
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 1
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 2
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 3
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 4
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 5
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 6
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 7
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 8
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 9
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 10
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 11
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 12
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 13
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 14
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 15
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 16
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 17
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 18
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 19
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 20
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 21
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 22
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 23
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 24
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 25
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 26
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 27
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 28
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 29
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 30
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 31
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 32
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 33
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 34
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 35
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 36
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 37
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 38
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 39
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 40
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 41
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 42
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 43
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 44
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 45
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 46
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 47
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 48
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 49
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 50
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 51
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 52
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 53
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 54
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 55
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 56
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 57
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 58
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 59
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 60
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 61
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 62
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 63
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 64
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 65
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 66
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 67
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 68
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 69
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 70
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 71
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 72
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 73
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 74
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 75
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 76
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 77
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 78
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 79
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 80
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 81
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 82
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 83
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 84
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 85
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 86
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 87
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 88
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 89
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 90
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 91
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 92
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 93
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 94
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 95
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 96
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 97
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 98
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 99
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 100
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 101
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 102
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 103
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 104
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - Cover3
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - Cover4
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/34-2s
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/34-2
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/34-1
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-12
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-11
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-10
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-09
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-8
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-7
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-5
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-4
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-3
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-2
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-1
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-10
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-12
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-9
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-11
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-8
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-7s
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-7
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-6
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-5
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-4
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-3
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-2
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-1
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/31-12
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/31-11s
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/31-11
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/31-10
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/31-9
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/31-8
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/31-7
https://www.nxtbookmedia.com