Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 95

,((( $(5263$&( $1' (/(&7521,& 6<67(06 0$*$=,1( 92/ 12 $SULO 

3UHFLSLWDWLRQ SK\VLFDO FKHPLVWU\
$Q LQWHJUDWHG WDLORULQJ PRGHO IRU WKHUPDO F\FOLQJ WHVWV RI VSDFHFUDIW HOHF
WURQLFV Xin-Yan Ji, T-AES December 2016 2685-2696
3UHGLFWLRQ WKHRU\
0RGHOLQJ YHVVHO NLQHPDWLFV XVLQJ D VWRFKDVWLF PHDQUHYHUWLQJ SURFHVV IRU
ORQJWHUP SUHGLFWLRQ Millefiori, L.M., T-AES October 2016 2313-2330
5HFXUVLYH %D\HVLDQ ¿OWHULQJ LQ FLUFXODU VWDWH VSDFHV Kurz, Gerhard, 
AES-M March 2016 70-87
3UHGLVWRUWLRQ
6SHFLDO LVVXH :DYHIRUP GLYHUVLW\ SDUW ,, Mokole, E.L., AES-M December 2016 3
3ULFLQJ
*DPH WKHRUHWLF DQDO\VLV IRU 0,02 UDGDUV ZLWK PXOWLSOH WDUJHWV Deligiannis,
A., T-AES December 2016 2760-2774
3UREDELOLW\
$ PL[WXUH UHJXODUL]HG UDREODFNZHOOL]HG SDUWLFOH ¿OWHU IRU WHUUDLQ SRVL
WLRQLQJ Murangira, A., T-AES August 2016 1967-1985
$X[LOLDU\ WUXQFDWHG SDUWLFOH ¿OWHULQJ ZLWK OHDVWVTXDUH PHWKRG IRU EHDULQJV
RQO\ PDQHXYHULQJ WDUJHW WUDFNLQJ Liang-Qun Li, T-AES October 2016
2562-2567
&KHUQRII IXVLRQ RI *DXVVLDQ PL[WXUHV EDVHG RQ VLJPDSRLQW DSSUR[LPDWLRQ
Gunay, M., T-AES December 2016 2732-2746
&ODVVVSHFL¿F PRGHO PL[WXUHV IRU WKH FODVVL¿FDWLRQ RI DFRXVWLF WLPH VHULHV
Baggenstoss, P.M., T-AES August 2016 1937-1952
&RYHUDJH DQG UDWH DQDO\VLV RI DHULDO EDVH VWDWLRQV >/HWWHU@ Al-Hourani, A.,
 T-AES December 2016 3077-3081
'LUHFWLRQ¿QGLQJ DUUD\V RI GLUHFWLRQDO VHQVRUV IRU UDQGRPO\ ORFDWHG VRXUFHV
Gazzah, H., T-AES August 2016 1995-2003
*ULG VWDU LGHQWL¿FDWLRQ LPSURYHPHQW XVLQJ RSWLPL]DWLRQ DSSURDFKHV
Aghaei, M., T-AES October 2016 2080-2090
*URXQG WDUJHW WUDFNLQJ ZLWK 5&6 HVWLPDWLRQ EDVHG RQ VLJQDO VWUHQJWK PHD
VXUHPHQWV Mertens, M., T-AES February 2016 205-220
,QVWDQWDQHRXV GRSSOHU VLJQDWXUH H[WUDFWLRQ IURP ZLWKLQ D VSHFWURJUDP LPDJH
RI D 9+) EDQG Ptak, P., T-AES April 2016 576-589
0XOWLIHDWXUHEDVHG LPSRUWDQFH ZHLJKWLQJ IRU WKH 3+' 6/$0 ¿OWHU Leung,
K.Y.K., T-AES December 2016 2697-2714
0XOWLSOH PRGHO VSOLQH SUREDELOLW\ K\SRWKHVLV GHQVLW\ ¿OWHU Sithiravel, R., 
T-AES June 2016 1210-1226
0XOWLVHQVRU DGDSWLYH ED\HVLDQ WUDFNLQJ XQGHU WLPHYDU\LQJ WDUJHW GHWHFWLRQ
SUREDELOLW\ Papa, G., T-AES October 2016 2193-2209
0XOWLVHQVRU &3+' ¿OWHU Nannuru, S., T-AES August 2016 1834-1854
1RQOLQHDU *DXVVLDQ PL[WXUH SKG ¿OWHU ZLWK DQ +’ FULWHULRQ Li, W., T-AES
August 2016 2004-2016
3DVVLYH WUDFNLQJ LQ KHDY\ FOXWWHU ZLWK VHQVRU ORFDWLRQ XQFHUWDLQW\ Guo, Y.,
 T-AES August 2016 1536-1554
3HUIRUPDQFH SUHGLFWLRQ RI QRQFRKHUHQW GHWHFWRU IRU LQGHSHQGHQW DQG QRQ
LGHQWLFDOO\ GLVWULEXWHG 1&* ÀXFWXDWLQJ WDUJHWV Wang, B., T-AES October
2016 2184-2192
3UREDELOLW\ RI GHWHFWLRQ IRU *166 VLJQDOV ZLWK VLJQ WUDQVLWLRQV Foucras, M.,
 T-AES June 2016 1296-1308
5DGDU SKDVH QRLVH PRGHOLQJ DQG HIIHFWVSDUW ,, SXOVH GRSSOHU SURFHVVRUV DQG
VLGHOREH EODQNHUV Aubry, A., T-AES April 2016 712-725
5HGXFHG SDOP LQWHQVLW\ IRU WUDFN H[WUDFWLRQ Bozdogan, A.O., T-AES October 2016 2376-2396
5REXVW VWXGHQW¶V W EDVHG QRQOLQHDU ¿OWHU DQG VPRRWKHU Huang, Y., T-AES
October 2016 2586-2596
3URMHFWLOHV
,QVWUXPHQWDWLRQ RI WKH EDVLF ¿QQHU UHIHUHQFH SURMHFWLOH IRU DWWLWXGH PHDVXUH
PHQWV DW VXSHUVRQLF YHORFLWLHV Bernard, L., AES-M February 2016 32-40
3URWRFROV
&HOOXODU IRU WKH VNLHV ([SORLWLQJ PRELOH QHWZRUN LQIUDVWUXFWXUH IRU ORZ DO
WLWXGH DLUWRJURXQG FRPPXQLFDWLRQV Afonso, Luis, AES-M Aug. 2016
4-11
3HUIRUPDQFH RI EXQGOH SURWRFRO IRU GHHSVSDFH FRPPXQLFDWLRQV Zhao, K.,
 T-AES October 2016 2347-2361
572 WLPHU IRU EHVW WUDQVPLVVLRQ HI¿FLHQF\ RI EXQGOH SURWRFRO LQ GHHSVSDFH
FRPPXQLFDWLRQV Qiu, M., AES-M January 2016 14-21
3VHXGRQRLVH FRGHV
)DVW FURVVFRUUHODWLRQ PLWLJDWLRQ YLD PLQLPXP PHDQVTXDUH HUURU HVWLPDWLRQ
EDVHG RQ PDWFKHG ¿OWHU RXWSXWV IRU FRQVHFXWLYH '666 VLJQDOV Shen, Y., 
T-AES August 2016 2044-2053

+ Check author entry for coauthors3XOVH PHDVXUHPHQW
'LJLWDO OLQHDU FKLUS UHFHLYHU IRU KLJK FKLUS UDWHV ZLWK KLJK UHVROXWLRQ WLPHRI
DUULYDO DQG WLPHRIGHSDUWXUH HVWLPDWLRQ Benson, S., T-AES June 2016
1146-1154
3XOVH PRGXODWLRQ
&RGHVLJQHG UDGDUFRPPXQLFDWLRQ XVLQJ OLQHDU IUHTXHQF\ PRGXODWLRQ
ZDYHIRUP Nowak, M., AES-M October 2016 28-35
4
4XDGUDWXUH SKDVH VKLIW NH\LQJ
2Q IUDPH V\QFKURQL]DWLRQ LQ DHURQDXWLFDO WHOHPHWU\ Rice, M., T-AES October 2016 2263-2280
4XDQWL]DWLRQ VLJQDO
*HRPHWU\ RI FRPSOH[ GDWD Sangston, K. James, AES-M March 2016 32-69
2SWLPDO TXDQWL]DWLRQ LQWHUYDOV LQ GLVWULEXWHG GHWHFWLRQ Altay, C., T-AES
February 2016 38-48
5
5DGDU
&URVVH\H JDLQ LQ PXOWLORRS UHWURGLUHFWLYH FURVVH\H MDPPLQJ Plessis, W.D.,
T-AES April 2016 875-882
,PSOHPHQWDWLRQ DQG GHVLJQ RI SK\VLFDO UDGDU ZDYHIRUP GLYHUVLW\ Jakabosky, J., AES-M December 2016 26-33
5DGDU DQWHQQDV
$ VXUYH\ RI FRUUHODWHG ZDYHIRUP GHVLJQ IRU PXOWLIXQFWLRQ VRIWZDUH UDGDU
Ahmed, Sajid, AES-M March 2016 19-31
$SSOLFDWLRQ RI ZDYHIRUP ZHLJKWLQJ IRU D IUHTXHQF\ LQYDULDQW WUDQVPLW
EHDPSDWWHUQ Uysal, F., AES-M December 2016 4-12
'HVLJQ RI GXDOFKDQQHO QRQXQLIRUP GLJLWDO VDPSOLQJ UHFHLYHU IRU OXQDU SHQ
HWUDWLQJ UDGDU LQ &KDQJ
( URYHU Shen, S., AES-M January 2016 22-31
'XDO VPRRWKLQJ '2$ HVWLPDWLRQ RI WZRFKDQQHO )0&: UDGDU Oh, D., 
T-AES April 2016 904-917
0LPR UDGDU ZDYHIRUP GHVLJQ IRU WUDQVPLW EHDPIRUPLQJ DQG RUWKRJRQDOLW\
Deng, H., T-AES June 2016 1421-1433
3HUIRUPDQFH DQDO\VLV RI WDUJHW SDUDPHWHUV HVWLPDWLRQ XVLQJ PXOWLSOH ZLGHO\
VHSDUDWHG DQWHQQD DUUD\V Khomchuk, P., T-AES October 2016 24132435
:HOFRPH WR ,((( $(66 WXWRULDO ,; Dale Blair, William, AES-M March
2016 1
:HOFRPH WR ,((( $(66 7XWRULDO ; Blair, W.D., AES-M November 2016 1
5DGDU DSSOLFDWLRQV
2SWLPL]DWLRQ WKHRU\EDVHG UDGDU ZDYHIRUP GHVLJQ IRU VSHFWUDOO\ GHQVH HQ
YLURQPHQWV Aubry, A., AES-M December 2016 14-25
5DGDU FOXWWHU
$QDO\VLV RI D GXDO RUGHU VWDWLVWLF FRQVWDQW IDOVH DODUP UDWH GHWHFWRU Weinberg,
G., T-AES October 2016 2567-2574
&RJQLWLYH UDGDUV LQ VSHFWUDOO\ GHQVH HQYLURQPHQWV Stinco, P., AES-M October 2016 20-27
&RKHUHQW UDGDU GHWHFWLRQ LQ &RPSRXQG*DXVVLDQ FOXWWHU &ODLUYR\DQW GHWHF
WRUV Sangston, K.J., AES-M November 2016 42-63
&RKHUHQW UDGDU SURFHVVLQJ LQ VHD FOXWWHU HQYLURQPHQWV SDUW PRGHOOLQJ DQG
SDUWLDOO\ DGDSWLYH 67$3 SHUIRUPDQFH McDonald, M.K., T-AES August
2016 1797-1817
&RKHUHQW UDGDU SURFHVVLQJ LQ VHD FOXWWHU HQYLURQPHQWV SDUW DGDSWLYH QRU
PDOLVHG PDWFKHG ¿OWHU YHUVXV DGDSWLYH PDWFKHG ¿OWHU SHUIRUPDQFH McDonald, M.K., T-AES August 2016 1818-1833
.FOXWWHU SOXV QRLVH SDUDPHWHU HVWLPDWLRQ XVLQJ IUDFWLRQDO SRVLWLYH DQG QHJ
DWLYH PRPHQWV Mezache, A., T-AES April 2016 960-967
3RODULPHWULF GHWHFWLRQ DQG UDQJH HVWLPDWLRQ RI D SRLQWOLNH WDUJHW Hao, C.,
 T-AES April 2016 603-616
5DGDU SKDVH QRLVH PRGHOLQJ DQG HIIHFWVSDUW ,, SXOVH GRSSOHU SURFHVVRUV DQG
VLGHOREH EODQNHUV Aubry, A., T-AES April 2016 712-725
5REXVW VSDFHWLPH DGDSWLYH SURFHVVLQJ IRU QRQKRPRJHQHRXV FOXWWHU LQ WKH
SUHVHQFH RI PRGHO HUURUV Liu, A., T-AES February 2016 155-168
6KDSHSDUDPHWHUGHSHQGHQW FRKHUHQW UDGDU WDUJHW GHWHFWLRQ LQ .GLVWULEXWHG
FOXWWHU Peng-Lang Shui, T-AES February 2016 451-465
6XEEDQG DGDSWLYH */57/7' IRU ZHDN PRYLQJ WDUJHWV LQ VHD FOXWWHU Shui,
P.-L., T-AES February 2016 423-437
7DUJHW 72$ DVVRFLDWLRQ ZLWK WKH KRXJK WUDQVIRUP LQ 8:% UDGDUV Sobhani,
B., T-AES April 2016 743-754



Table of Contents for the Digital Edition of Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017

No label
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - No label
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - Cover2
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 1
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 2
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 3
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 4
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 5
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 6
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 7
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 8
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 9
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 10
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 11
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 12
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 13
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 14
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 15
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 16
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 17
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 18
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 19
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 20
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 21
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 22
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 23
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 24
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 25
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 26
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 27
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 28
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 29
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 30
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 31
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 32
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 33
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 34
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 35
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 36
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 37
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 38
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 39
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 40
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 41
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 42
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 43
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 44
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 45
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 46
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 47
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 48
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 49
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 50
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 51
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 52
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 53
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 54
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 55
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 56
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 57
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 58
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 59
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 60
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 61
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 62
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 63
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 64
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 65
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 66
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 67
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 68
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 69
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 70
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 71
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 72
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 73
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 74
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 75
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 76
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 77
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 78
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 79
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 80
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 81
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 82
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 83
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 84
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 85
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 86
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 87
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 88
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 89
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 90
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 91
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 92
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 93
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 94
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 95
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 96
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 97
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 98
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 99
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 100
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 101
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 102
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 103
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 104
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - Cover3
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - Cover4
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/34-2s
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/34-2
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/34-1
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-12
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-11
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-10
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-09
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-8
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-7
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-5
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-4
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-3
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-2
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-1
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-10
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-12
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-9
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-11
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-8
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-7s
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-7
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-6
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-5
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-4
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-3
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-2
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-1
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/31-12
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/31-11s
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/31-11
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/31-10
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/31-9
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/31-8
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/31-7
https://www.nxtbookmedia.com