Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 96,((( $(5263$&( $1' (/(&7521,& 6<67(06 0$*$=,1( 92/ 12 $SULO 

7UDFNEHIRUHGHWHFW IRU VHD FOXWWHU UHMHFWLRQ WHVWV ZLWK UHDO GDWD Aprile, A.,
 T-AES June 2016 1035-1045
5DGDU FURVVVHFWLRQV
(I¿FLHQW ,6$5 DXWRIRFXV YLD PLQLPL]DWLRQ RI 7VDOOLV (QWURS\ Min-Seok
Kang, T-AES December 2016 2950-2960
*URXQG WDUJHW WUDFNLQJ ZLWK 5&6 HVWLPDWLRQ EDVHG RQ VLJQDO VWUHQJWK PHD
VXUHPHQWV Mertens, M., T-AES February 2016 205-220
6FHQH VL]H OLPLWV IRU SRODU IRUPDW DOJRULWKP Gorham, L.A., T-AES February 2016 73-84
6SDWLRWHPSRUDO UDGDU WDUJHW LGHQWL¿FDWLRQ XVLQJ UDGDU FURVVVHFWLRQ PRGHOLQJ
DQG KLGGHQ 0DUNRY PRGHOV Cho, H., T-AES June 2016 1284-1295
5DGDU GHWHFWLRQ
$QDO\VLV RI D GXDO RUGHU VWDWLVWLF FRQVWDQW IDOVH DODUP UDWH GHWHFWRU Weinberg,
G., T-AES October 2016 2567-2574
&RJQLWLYH UDGDUV LQ VSHFWUDOO\ GHQVH HQYLURQPHQWV Stinco, P., AES-M October 2016 20-27
&RKHUHQW UDGDU GHWHFWLRQ LQ &RPSRXQG*DXVVLDQ FOXWWHU &ODLUYR\DQW GHWHF
WRUV Sangston, K.J., AES-M November 2016 42-63
&RKHUHQW UDGDU SURFHVVLQJ LQ VHD FOXWWHU HQYLURQPHQWV SDUW PRGHOOLQJ DQG
SDUWLDOO\ DGDSWLYH 67$3 SHUIRUPDQFH McDonald, M.K., T-AES August
2016 1797-1817
'HVLJQ RI 2)'0 UDGDU SXOVHV XVLQJ JHQHWLF DOJRULWKP EDVHG WHFKQLTXHV
Lellouch, G., T-AES August 2016 1953-1966
'XDO VPRRWKLQJ '2$ HVWLPDWLRQ RI WZRFKDQQHO )0&: UDGDU Oh, D., 
T-AES April 2016 904-917
)DVW FRKHUHQW LQWHJUDWLRQ IRU PDQHXYHULQJ WDUJHW ZLWK KLJKRUGHU UDQJH PL
JUDWLRQ YLD 7576.7/9' Li, X., T-AES December 2016 2803-2814
*DPH WKHRUHWLF DQDO\VLV IRU 0,02 UDGDUV ZLWK PXOWLSOH WDUJHWV Deligiannis,
A., T-AES December 2016 2760-2774
*URXQG WDUJHW WUDFNLQJ ZLWK 5&6 HVWLPDWLRQ EDVHG RQ VLJQDO VWUHQJWK PHD
VXUHPHQWV Mertens, M., T-AES February 2016 205-220
+\EULG LQWHJUDWLRQ IRU KLJKO\ PDQHXYHULQJ UDGDU WDUJHW GHWHFWLRQ EDVHG RQ
JHQHUDOL]HG UDGRQIRXULHU WUDQVIRUP Xu, J., T-AES October 2016 25542561
,((( SDVVLYH UDGDUV PXOWLVWDWLF GHWHFWLRQ DQG YHORFLW\ SUR¿OHU
Stinco, P., T-AES October 2016 2298-2313
0RWLRQSDUDPHWHU HVWLPDWLRQ IRU SUHFHVVLRQZLWKQXWDWLRQ VSDFH WDUJHWV
EDVHG RQ ZLGHEDQG UDGDU PHDVXUHPHQWV Hong, L., T-AES April 2016
643-657
3HUIRUPDQFH SUHGLFWLRQ RI QRQFRKHUHQW GHWHFWRU IRU LQGHSHQGHQW DQG QRQ
LGHQWLFDOO\ GLVWULEXWHG 1&* ÀXFWXDWLQJ WDUJHWV Wang, B., T-AES October
2016 2184-2192
3HUIRUPDQFH SUHGLFWLRQ RI 26&)$5 IRU JHQHUDOL]HG VZHUOLQJFKL ÀXFWX
DWLQJ WDUJHWV Kong, L., T-AES February 2016 492-500
3RODULPHWULF GHWHFWLRQ DQG UDQJH HVWLPDWLRQ RI D SRLQWOLNH WDUJHW Hao, C.,
 T-AES April 2016 603-616
6OLGLQJ H[WHQVLYH FDQFHOODWLRQ DOJRULWKP IRU GLVWXUEDQFH UHPRYDO LQ SDVVLYH
UDGDU Colone, F., T-AES June 2016 1309-1326
6XEEDQG DGDSWLYH */57/7' IRU ZHDN PRYLQJ WDUJHWV LQ VHD FOXWWHU Shui,
P.-L., T-AES February 2016 423-437
7DUJHW GHWHFWLRQ LQ GLVWULEXWHG 0,02 UDGDU ZLWK UHJLVWUDWLRQ HUURUV Hu, Q.,
 T-AES February 2016 438-450
7UDFNEHIRUHGHWHFW IRU VHD FOXWWHU UHMHFWLRQ WHVWV ZLWK UHDO GDWD Aprile, A.,
 T-AES June 2016 1035-1045
:HDN UDGDU VLJQDO GHWHFWLRQ EDVHG RQ YDULDEOH EDQG VHOHFWLRQ Shin, J.-W.,
 T-AES August 2016 1743-1755
:HOFRPH WR ,((( $(66 7XWRULDO ; Blair, W.D., AES-M November 2016 1
5DGDU HTXLSPHQW
%RRN UHYLHZ 6WLPVRQ
V LQWURGXFWLRQ WR DLUERUQH UDGDU (OHFWURPDJQHWLFV
DQG 5DGDU Gray, John E., AES-M May 2016 45-47
5DGDU LPDJLQJ
$ORQJWUDFN UHVROXWLRQ HQKDQFHPHQW IRU ELVWDWLF LPDJLQJ LQ EXUVWPRGH RS
HUDWLRQ Kubica, V., T-AES August 2016 1568-1575
%LVWDWLF ,6$5 LPDJH UHFRQVWUXFWLRQ XVLQJ VSDUVHUHFRYHU\ LQWHUSRODWLRQ RI
PLVVLQJ GDWD Ji-Hoon Bae, T-AES June 2016 1155-1167
%RRN UHYLHZ 6WLPVRQ
V LQWURGXFWLRQ WR DLUERUQH UDGDU (OHFWURPDJQHWLFV
DQG 5DGDU Gray, John E., AES-M May 2016 45-47
(I¿FLHQW ,6$5 DXWRIRFXV YLD PLQLPL]DWLRQ RI 7VDOOLV (QWURS\ Min-Seok
Kang, T-AES December 2016 2950-2960
)DVW FRUUHFWLRQV IRU SRODU IRUPDW DOJRULWKP ZLWK D FXUYHG ÀLJKW SDWK
Gorham, L., T-AES December 2016 2815-2824
)DVW LPDJLQJ PHWKRG IRU VHFXULW\ V\VWHPV XVLQJ XOWUDZLGHEDQG UDGDU
Sakamoto, T., T-AES April 2016 658-670

+ Check author entry for coauthors

+ROLVPEDVHG IHDWXUHV IRU WDUJHW FODVVL¿FDWLRQ LQ IRFXVHG DQG FRP
SOH[YDOXHG V\QWKHWLF DSHUWXUH UDGDU LPDJHU\ El-Darymli, K., T-AES
April 2016 786-808
,QVWDQWDQHRXV GRSSOHU VLJQDWXUH H[WUDFWLRQ IURP ZLWKLQ D VSHFWURJUDP LPDJH
RI D 9+) EDQG Ptak, P., T-AES April 2016 576-589
0LFURGRSSOHU LQWHUIHUHQFH UHPRYDO YLD KLVWRJUDP DQDO\VLV LQ WLPHIUH
TXHQF\ GRPDLQ Zhang, R., T-AES April 2016 755-768
1RQVSDUVLW\ LQÀXHQFH RQ WKH ,6$5 UHFRYHU\ IURP UHGXFHG GDWD >&RUUHVSRQ
GHQFH@ Stankovic, L., T-AES December 2016 3065-3070
3DUDPHWULF GLFWLRQDU\ OHDUQLQJ IRU VSDUVLW\EDVHG 7:5, LQ PXOWLSDWK HQYL
URQPHQWV Leigsnering, M., T-AES April 2016 532-547
3HUIRUPDQFH SUHGLFWLRQ RI TXDQWL]HG 6$5 $75 DOJRULWKPV Horvath, M., 
T-AES February 2016 189-204
3KDVH DGMXVWPHQW IRU SRODULPHWULF ,6$5 ZLWK FRPSUHVVLYH VHQVLQJ Wu, M.,
 T-AES August 2016 1592-1606
3URFHVVLQJ YLGHR6$5 GDWD ZLWK WKH IDVW EDFNSURMHFWLRQ PHWKRG Song, X.,
 T-AES December 2016 2838-2848
5DGDU LPDJLQJ RI PLFURPRWLRQ WDUJHWV IURP FRUUXSWHG GDWD Bai, X., T-AES
December 2016 2789-2802
5DGDU RGRPHWU\ RQ ¿[HGZLQJ VPDOO XQPDQQHG DLUFUDIW Quist, E.B., 
T-AES February 2016 396-410
6$5 $75 E\ D FRPELQDWLRQ RI FRQYROXWLRQDO QHXUDO QHWZRUN DQG VXSSRUW
YHFWRU PDFKLQHV Wagner, S.A., T-AES December 2016 2861-2872
6$5 LPDJH VHJPHQWDWLRQ EDVHG RQ DFWLYH FRQWRXUV ZLWK IX]]\ ORJLF Javed,
U., T-AES February 2016 181-188
6FHQH VL]H OLPLWV IRU SRODU IRUPDW DOJRULWKP Gorham, L.A., T-AES February 2016 73-84
6\QWKHWLF DSHUWXUH UDGDU LPDJLQJ XVLQJ QRQOLQHDU IUHTXHQF\ PRGXODWLRQ
VLJQDO Saeedi, J., T-AES February 2016 99-110
7DUJHW 72$ DVVRFLDWLRQ ZLWK WKH KRXJK WUDQVIRUP LQ 8:% UDGDUV Sobhani,
B., T-AES April 2016 743-754
7KUHHGLPHQVLRQDO DLUFUDIW LVDU LPDJLQJ EDVHG RQ VKLSERUQH UDGDU Jiang, Y.,
 T-AES October 2016 2504-2518
5DGDU LQWHUIHUHQFH
&RGHVLJQHG UDGDUFRPPXQLFDWLRQ XVLQJ OLQHDU IUHTXHQF\ PRGXODWLRQ
ZDYHIRUP Nowak, M., AES-M October 2016 28-35
*DPH WKHRUHWLF DQDO\VLV IRU 0,02 UDGDUV ZLWK PXOWLSOH WDUJHWV Deligiannis,
A., T-AES December 2016 2760-2774
0LFURGRSSOHU LQWHUIHUHQFH UHPRYDO YLD KLVWRJUDP DQDO\VLV LQ WLPHIUH
TXHQF\ GRPDLQ Zhang, R., T-AES April 2016 755-768
3HUIRUPDQFH SUHGLFWLRQ RI 26&)$5 IRU JHQHUDOL]HG VZHUOLQJFKL ÀXFWX
DWLQJ WDUJHWV Kong, L., T-AES February 2016 492-500
6LJQDOWRLQWHUIHUHQFHSOXV QRLVHUDWLR DQDO\VLV IRU FRQVWUDLQHG UDGDU ZDYH
IRUPV Jones, A.M., T-AES October 2016 2230-2241
5DGDU LQWHUIHURPHWU\
$QDO\VLV RI V\QFKURQL]DWLRQ HUURUV IRU ,Q,6$5 RQ VHSDUDWHG SODWIRUPV Tian,
B., T-AES February 2016 237-244
5DGDU PHDVXUHPHQWV
)URP WKH HGLWRUV RI WKH VSHFLDO LVVXH Mokole, E.L., AES-M October 2016
4-7
5DGDU SRODULPHWU\
3KDVH DGMXVWPHQW IRU SRODULPHWULF ,6$5 ZLWK FRPSUHVVLYH VHQVLQJ Wu, M.,
 T-AES August 2016 1592-1606
3RODULPHWULF GHWHFWLRQ DQG UDQJH HVWLPDWLRQ RI D SRLQWOLNH WDUJHW Hao, C.,
 T-AES April 2016 603-616
5DGDU UHFHLYHUV
$SSOLFDWLRQ RI ZDYHIRUP ZHLJKWLQJ IRU D IUHTXHQF\ LQYDULDQW WUDQVPLW
EHDPSDWWHUQ Uysal, F., AES-M December 2016 4-12
'HVLJQ DQG DQDO\VLV RI UDGDU ZDYHIRUPV DFKLHYLQJ WUDQVPLW DQG UHFHLYH RU
WKRJRQDOLW\ Majumder, U., T-AES June 2016 1056-1066
'HVLJQ RI GXDOFKDQQHO QRQXQLIRUP GLJLWDO VDPSOLQJ UHFHLYHU IRU OXQDU SHQ
HWUDWLQJ UDGDU LQ &KDQJ
( URYHU Shen, S., AES-M January 2016 22-31
'XDO VPRRWKLQJ '2$ HVWLPDWLRQ RI WZRFKDQQHO )0&: UDGDU Oh, D., 
T-AES April 2016 904-917
([SHULPHQWV ZLWK FRJQLWLYH UDGDU Smith, G.E., AES-M December 2016
34-46
)HDWXUH DUWLFOH ([SHULPHQWDO DQDO\VLV RI RQERDUG QRQFRRSHUDWLYH VHQVH DQG
DYRLG VROXWLRQV EDVHG RQ UDGDU RSWLFDO VHQVRUV DQG GDWD IXVLRQ Fasano,
Giancarmine, AES-M July 2016 6-14
)HDWXUH DUWLFOH 5REXVW $HULDO 2EMHFW 7UDFNLQJ IURP DQ $LUERUQH SODWIRUP
Nussberger, Andreas, AES-M July 2016 38-46
,((( SDVVLYH UDGDUV PXOWLVWDWLF GHWHFWLRQ DQG YHORFLW\ SUR¿OHU
Stinco, P., T-AES October 2016 2298-2313



Table of Contents for the Digital Edition of Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017

No label
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - No label
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - Cover2
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 1
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 2
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 3
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 4
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 5
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 6
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 7
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 8
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 9
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 10
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 11
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 12
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 13
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 14
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 15
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 16
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 17
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 18
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 19
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 20
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 21
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 22
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 23
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 24
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 25
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 26
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 27
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 28
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 29
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 30
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 31
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 32
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 33
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 34
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 35
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 36
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 37
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 38
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 39
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 40
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 41
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 42
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 43
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 44
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 45
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 46
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 47
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 48
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 49
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 50
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 51
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 52
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 53
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 54
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 55
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 56
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 57
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 58
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 59
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 60
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 61
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 62
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 63
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 64
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 65
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 66
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 67
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 68
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 69
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 70
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 71
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 72
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 73
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 74
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 75
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 76
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 77
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 78
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 79
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 80
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 81
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 82
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 83
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 84
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 85
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 86
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 87
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 88
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 89
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 90
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 91
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 92
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 93
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 94
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 95
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 96
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 97
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 98
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 99
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 100
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 101
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 102
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 103
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 104
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - Cover3
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - Cover4
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/34-2s
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/34-2
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/34-1
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-12
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-11
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-10
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-09
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-8
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-7
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-5
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-4
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-3
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-2
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-1
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-10
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-12
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-9
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-11
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-8
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-7s
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-7
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-6
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-5
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-4
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-3
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-2
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-1
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/31-12
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/31-11s
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/31-11
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/31-10
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/31-9
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/31-8
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/31-7
https://www.nxtbookmedia.com