Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 98,((( $(5263$&( $1' (/(&7521,& 6<67(06 0$*$=,1( 92/ 12 $SULO 

5DGLRWHOHPHWU\
'LJLWDO OLQHDU FKLUS UHFHLYHU IRU KLJK FKLUS UDWHV ZLWK KLJK UHVROXWLRQ WLPHRI
DUULYDO DQG WLPHRIGHSDUWXUH HVWLPDWLRQ Benson, S., T-AES June 2016
1146-1154
0HDVXUHPHQW RI WKH OEDQG DLUWRJURXQG FKDQQHO IRU SRVLWLRQLQJ DSSOLFD
WLRQV Schneckenburger, N., T-AES October 2016 2281-2297
5DGLRZDYH SURSDJDWLRQ
0HDVXUHPHQW RI WKH OEDQG DLUWRJURXQG FKDQQHO IRU SRVLWLRQLQJ DSSOLFD
WLRQV Schneckenburger, N., T-AES October 2016 2281-2297
3HUIRUPDQFH RI EXQGOH SURWRFRO IRU GHHSVSDFH FRPPXQLFDWLRQV Zhao, K.,
 T-AES October 2016 2347-2361
6DWHOOLWH FRPPXQLFDWLRQ DQG SURSDJDWLRQ H[SHULPHQWV WKURXJK WKH DOSKDVDW
49 EDQG $OGR 3DUDERQL WHFKQRORJ\ GHPRQVWUDWLRQ SD\ORDG Rossi, Tommaso, AES-M March 2016 18-27
5DGRQ WUDQVIRUPV
+\EULG LQWHJUDWLRQ IRU KLJKO\ PDQHXYHULQJ UDGDU WDUJHW GHWHFWLRQ EDVHG RQ
JHQHUDOL]HG UDGRQIRXULHU WUDQVIRUP Xu, J., T-AES October 2016 25542561
5DLOZD\ FRPPXQLFDWLRQ
1RYHO 0)7'0$6&3& VZLWFKLQJ DOJRULWKP IRU '9%5&65&6 UHWXUQ
OLQN LQ UDLOZD\ VFHQDULR Tropea, M., T-AES February 2016 275-287
5DQGRP SURFHVVHV
'LUHFWLRQ ¿QGLQJ ZLWK WKH VHQVRUV
 JDLQV VXIIHULQJ ED\HVLDQ XQFHUWDLQW\
²K\EULG &5% DQG 0$3 HVWLPDWLRQ Wu, Y.I., T-AES August 2016
2038-2044
/HYHOVHW UDQGRP K\SHUVXUIDFH PRGHOV IRU WUDFNLQJ QRQFRQYH[ H[WHQGHG RE
MHFWV Zea, A., T-AES December 2016 2990-3007
0DQHXYHULQJ WDUJHW WUDFNLQJ XVLQJ UHWURVSHFWLYHFRVW LQSXW HVWLPDWLRQ Han,
L., T-AES October 2016 2495-2503
0XOWLIHDWXUHEDVHG LPSRUWDQFH ZHLJKWLQJ IRU WKH 3+' 6/$0 ¿OWHU Leung,
K.Y.K., T-AES December 2016 2697-2714
0XOWLVHQVRU &3+' ¿OWHU Nannuru, S., T-AES August 2016 1834-1854
3HUIRUPDQFH SUHGLFWLRQ RI QRQFRKHUHQW GHWHFWRU IRU LQGHSHQGHQW DQG QRQ
LGHQWLFDOO\ GLVWULEXWHG 1&* ÀXFWXDWLQJ WDUJHWV Wang, B., T-AES October
2016 2184-2192
3HUIRUPDQFH SUHGLFWLRQ RI TXDQWL]HG 6$5 $75 DOJRULWKPV Horvath, M., 
T-AES February 2016 189-204
6SHFWUXP VKDULQJ EHWZHHQ D VXUYHLOODQFH UDGDU DQG VHFRQGDU\ :L)L QHW
ZRUNV Hessar, F., T-AES June 2016 1434-1448
7UDFNEHIRUHGHWHFW ODEHOHG PXOWLEHUQRXOOL SDUWLFOH ¿OWHU ZLWK ODEHO
VZLWFKLQJ Angel F. Garcia-Fernandez, T-AES October 2016 2123-2138
5D\ WUDFLQJ
(UUDWD DQG FRPPHQWV IRU WKH ³%DVLF 7UDFNLQJ´ WXWRULDOV >$XJ 
@ Crouse, David Frederic, AES-M March 2016 88-89
5HFHLYLQJ DQWHQQDV
'XDO VPRRWKLQJ '2$ HVWLPDWLRQ RI WZRFKDQQHO )0&: UDGDU Oh, D., 
T-AES April 2016 904-917
3HUIRUPDQFH DQDO\VLV RI WDUJHW SDUDPHWHUV HVWLPDWLRQ XVLQJ PXOWLSOH ZLGHO\
VHSDUDWHG DQWHQQD DUUD\V Khomchuk, P., T-AES October 2016 24132435
5HFXUVLYH HVWLPDWLRQ
5HFXUVLYH %D\HVLDQ ¿OWHULQJ LQ FLUFXODU VWDWH VSDFHV Kurz, Gerhard, 
AES-M March 2016 70-87
5HFXUVLYH ¿OWHUV
5HFXUVLYH %D\HVLDQ ¿OWHULQJ LQ FLUFXODU VWDWH VSDFHV Kurz, Gerhard, 
AES-M March 2016 70-87
5HÀHFWLYLW\
,QYHUVH SUREOHPVEDVHG PD[LPXP OLNHOLKRRG HVWLPDWLRQ RI JURXQG UHÀHF
WLYLW\ IRU VHOHFWHG UHJLRQV RI LQWHUHVW IURP VWULSPDS 6$5 GDWD West, R.D.,
 T-AES December 2016 2930-2939
5HJUHVVLRQ DQDO\VLV
3HGHVWULDQ PRWLRQ GLUHFWLRQ HVWLPDWLRQ XVLQJ VLPXODWHG DXWRPRWLYH 0,02
UDGDU Khomchuk, P., T-AES June 2016 1132-1145
6HTXHQWLDO DQG GHFHQWUDOL]HG HVWLPDWLRQ RI OLQHDUUHJUHVVLRQ SDUDPHWHUV LQ
ZLUHOHVV VHQVRU QHWZRUNV Yilmaz, Y., T-AES February 2016 288-306
5HOD\ QHWZRUNV WHOHFRPPXQLFDWLRQ
3HUIRUPDQFH RI EXQGOH SURWRFRO IRU GHHSVSDFH FRPPXQLFDWLRQV Zhao, K.,
 T-AES October 2016 2347-2361
5HPRWH VHQVLQJ
)HDWXUH DUWLFOH 5REXVW $HULDO 2EMHFW 7UDFNLQJ IURP DQ $LUERUQH SODWIRUP
Nussberger, Andreas, AES-M July 2016 38-46
5HPRWH VHQVLQJ E\ UDGDU
6FHQH VL]H OLPLWV IRU SRODU IRUPDW DOJRULWKP Gorham, L.A., T-AES February 2016 73-84
+ Check author entry for coauthors

5HVHDUFK DQG GHYHORSPHQW PDQDJHPHQW
0DQDJHPHQW RI 5	' LQYHVWPHQW SODQ DQG SURGXFW FDWDORJXH LQ D PRGHUQ
GHIHQVH V\VWHP FRPSDQ\ Farina, A., AES-M January 2016 4-7
5HVRXUFH DOORFDWLRQ
*DPH WKHRUHWLF DQDO\VLV IRU 0,02 UDGDUV ZLWK PXOWLSOH WDUJHWV Deligiannis,
A., T-AES December 2016 2760-2774
1RYHO 0)7'0$6&3& VZLWFKLQJ DOJRULWKP IRU '9%5&65&6 UHWXUQ
OLQN LQ UDLOZD\ VFHQDULR Tropea, M., T-AES February 2016 275-287
5LVN DQDO\VLV
)DXOW GHWHFWLRQ DQG H[FOXVLRQ XVLQJ VROXWLRQ VHSDUDWLRQ DQG FKLVTXDUHG
$5$,0 Joerger, M., T-AES April 2016 726-742
6WXG\ RI VLPLODULW\ DQDO\VLV PHWKRGV IRU DYLDWLRQ V\VWHP IDLOXUHV Elbadiry,
Anouar H., AES-M June 2016 12-22
5LYHUV
(UUDWD AES-M September 2016 66
5RDG YHKLFOH UDGDU
3HGHVWULDQ PRWLRQ GLUHFWLRQ HVWLPDWLRQ XVLQJ VLPXODWHG DXWRPRWLYH 0,02
UDGDU Khomchuk, P., T-AES June 2016 1132-1145
5RERW NLQHPDWLFV
+\EULG PRGHOLQJ DQG DQDO\VLV PHWKRG IRU G\QDPLF FRXSOLQJ RI VSDFH URERWV
Xu, W., T-AES February 2016 85-98
5RERWV
&UDPHU5DR ORZHU ERXQG IRU URXQGWULS GHOD\ UDQJLQJ ZLWK VXEFDUULHULQWHU
OHDYHG 2)'0$ Staudinger, E., T-AES December 2016 2961-2972
5REXVW FRQWURO
5REXVW FRQWURO IRU VDWHOOLWH DWWLWXGH UHJXODWLRQ GXULQJ RQRUELW DVVHPEO\ Shi,
L., T-AES February 2016 49-59
5REXVWQHVV
)HDWXUH DUWLFOH $ VXUYH\ RQ WZRVWDJH GHFLVLRQ VFKHPHV IRU SRLQWOLNH WDU
JHWV LQ *DXVVLDQ LQWHUIHUHQFH De Maio, A., AES-M April 2016 20-29
)HDWXUH DUWLFOH 2YHUYLHZ RI ODQGPDUNV IRU DXWRQRPRXV YLVLRQEDVHG
ODQGLQJ RI XQPDQQHG KHOLFRSWHUV Chen, Yong, AES-M May 2016 14-27
5RFNHWV
)X]]\ FRQWURO IRU QHLJKERULQJ H[WUHPDOV LQ PLGFRXUVH URFNHW JXLGDQFH Dov,
O., T-AES April 2016 778-785
5RWDWLRQ PHDVXUHPHQW
7KUHHD[LV VXQ VHQVRU IRU DWWLWXGH GHWHUPLQDWLRQ Liebe, Carl C., AES-M
June 2016 6-11
6
6DPSOLQJ PHWKRGV
3DVVLYH WUDFNLQJ LQ KHDY\ FOXWWHU ZLWK VHQVRU ORFDWLRQ XQFHUWDLQW\ Guo, Y.,
 T-AES August 2016 1536-1554
6DWHOOLWH DQWHQQDV
$WPRVSKHUH HIIHFWV RQ VRQDU VHQVRU PRGHO IRU 8$6 DSSOLFDWLRQV Papa, Umberto, AES-M June 2016 34-40
)HDWXUH DUWLFOH 5HFRQ¿JXUDEOH 6EDQG SDWFK DQWHQQD V\VWHP IRU FXEHVDW
VDWHOOLWHV Pittella, Erika, AES-M May 2016 6-13
6HQVLWLYLW\ RI VDWHOOLWH LQWHUIHUHQFH WR ORFDWLRQV RI VPDOODSHUWXUH WHUPLQDOV
Weerackody, V., T-AES February 2016 245-260
6DWHOOLWH FRPPXQLFDWLRQ
6'5EDVHG V\VWHP IRU VDWHOOLWH UDQJLQJ PHDVXUHPHQWV Lucresi, I., AES-M
January 2016 8-13
6DWHOOLWH OLQNV
(I¿FLHQW IUHTXHQF\KRSSLQJ V\QFKURQL]DWLRQ IRU VDWHOOLWH FRPPXQLFDWLRQV
XVLQJ GHKRSUHKRS WUDQVSRQGHUV Bae, S., T-AES February 2016 261-274
1RYHO 0)7'0$6&3& VZLWFKLQJ DOJRULWKP IRU '9%5&65&6 UHWXUQ
OLQN LQ UDLOZD\ VFHQDULR Tropea, M., T-AES February 2016 275-287
6DWHOOLWH FRPPXQLFDWLRQ DQG SURSDJDWLRQ H[SHULPHQWV WKURXJK WKH DOSKDVDW
49 EDQG $OGR 3DUDERQL WHFKQRORJ\ GHPRQVWUDWLRQ SD\ORDG Rossi, Tommaso, AES-M March 2016 18-27
6DWHOOLWH QDYLJDWLRQ
$&(%2& GXDOIUHTXHQF\ FRQVWDQW HQYHORSH PXOWLSOH[LQJ IRU VDWHOOLWH QDY
LJDWLRQ Yao, Z., T-AES February 2016 466-485
$QWLVSRR¿QJ 5$,0 IRU GXDOUHFXUVLRQ SDUWLFOH ¿OWHU RI *166 FDOFXODWLRQ
Han, S., T-AES April 2016 836-851
$UUD\EDVHG *166 VLJQDO WUDFNLQJ ZLWK D UHGXFHG VWDWH VLJQDO PRGHO Lee,
S., T-AES June 2016 1267-1283
$WPRVSKHUH HIIHFWV RQ VRQDU VHQVRU PRGHO IRU 8$6 DSSOLFDWLRQV Papa, Umberto, AES-M June 2016 34-40
&ORVHGORRS HVWLPDWLRQ RI RVFLOODWRU JVHQVLWLYLW\ LQ D *166,08 V\VWHP
>&RUUHVSRQGHQFH@ Tereshkov, V.M., T-AES June 2016 1474-1477



Table of Contents for the Digital Edition of Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017

No label
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - No label
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - Cover2
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 1
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 2
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 3
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 4
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 5
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 6
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 7
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 8
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 9
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 10
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 11
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 12
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 13
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 14
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 15
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 16
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 17
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 18
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 19
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 20
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 21
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 22
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 23
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 24
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 25
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 26
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 27
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 28
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 29
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 30
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 31
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 32
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 33
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 34
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 35
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 36
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 37
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 38
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 39
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 40
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 41
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 42
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 43
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 44
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 45
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 46
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 47
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 48
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 49
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 50
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 51
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 52
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 53
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 54
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 55
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 56
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 57
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 58
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 59
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 60
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 61
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 62
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 63
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 64
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 65
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 66
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 67
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 68
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 69
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 70
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 71
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 72
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 73
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 74
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 75
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 76
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 77
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 78
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 79
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 80
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 81
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 82
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 83
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 84
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 85
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 86
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 87
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 88
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 89
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 90
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 91
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 92
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 93
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 94
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 95
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 96
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 97
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 98
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 99
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 100
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 101
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 102
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 103
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 104
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - Cover3
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - Cover4
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/34-2s
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/34-2
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/34-1
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-12
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-11
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-10
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-09
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-8
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-7
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-5
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-4
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-3
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-2
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-1
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-10
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-12
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-9
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-11
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-8
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-7s
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-7
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-6
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-5
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-4
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-3
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-2
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-1
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/31-12
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/31-11s
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/31-11
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/31-10
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/31-9
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/31-8
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/31-7
https://www.nxtbookmedia.com