Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 99

,((( $(5263$&( $1' (/(&7521,& 6<67(06 0$*$=,1( 92/ 12 $SULO 

'LIIHUHQWLDO YHFWRU SKDVH ORFNHG ORRS Brewer, J., T-AES June 2016 10461055
'LVWDQFH PHDVXULQJ HTXLSPHQW LQWHUIHUHQFH VXSSUHVVLRQ EDVHG RQ SDUD
PHWULF HVWLPDWLRQ DQG ZDYHOHWSDFNHW WUDQVIRUPDWLRQ IRU JOREDO QDYLJDWLRQ
VDWHOOLWH V\VWHPV Wu, R., T-AES August 2016 1607-1617
)DXOW GHWHFWLRQ DQG H[FOXVLRQ XVLQJ VROXWLRQ VHSDUDWLRQ DQG FKLVTXDUHG
$5$,0 Joerger, M., T-AES April 2016 726-742
)HDWXUH DUWLFOH 'HVLJQ DQG LPSOHPHQWDWLRQ RI D ORZFRVW 6R&EDVHG VRIW
ZDUH *166 UHFHLYHU Guruprasad, Surabhi, AES-M April 2016 14-19
*QVV EOLQG LQWHUIHUHQFH GHWHFWLRQ EDVHG RQ IRXUWKRUGHU DXWRFXPXODQWV
Nunes, F.D., T-AES October 2016 2574-2586
/DUJH VFDOH LPDJH DLGHG QDYLJDWLRQ Venable, D.T., T-AES December 2016
2849-2860
3UREDELOLW\ RI GHWHFWLRQ IRU *166 VLJQDOV ZLWK VLJQ WUDQVLWLRQV Foucras, M.,
 T-AES June 2016 1296-1308
6WHUHRFDPHUD YLVXDO RGRPHWU\ IRU RXWGRRU DUHDV DQG LQ GDUN LQGRRU HQYL
URQPHQWV Ruppelt, J., AES-M November 2016 4-12
7UDFNLQJ PRYLQJ ZHDN REMHFWV LQ FHOHVWLDO LPDJH VHTXHQFHV Lei, Z., 
T-AES June 2016 1257-1266
6HD VXUIDFH
'\QDPLF XQGHUZDWHU JOLGHU QHWZRUN IRU HQYLURQPHQWDO ¿HOG HVWLPDWLRQ
Grasso, R., T-AES February 2016 379-395
6HDUFK SUREOHPV
)DVW VLPXOWDQHRXV RSWLPL]DWLRQ RI SRZHU DPSOL¿HU LQSXW SRZHU DQG ORDG
LPSHGDQFH IRU SRZHUDGGHG HI¿FLHQF\ DQG DGMDFHQWFKDQQHO SRZHU UDWLR
XVLQJ WKH SRZHU VPLWK WXEH Barkate, J., T-AES April 2016 928-937
,6$5 FURVVUDQJH VFDOLQJ YLD MRLQW HVWLPDWLRQ RI URWDWLRQ FHQWHU DQG YHORFLW\
Kang, B.-S., T-AES August 2016 2023-2029
3DVVLYH WUDFNLQJ LQ KHDY\ FOXWWHU ZLWK VHQVRU ORFDWLRQ XQFHUWDLQW\ Guo, Y.,
 T-AES August 2016 1536-1554
6WDU LGHQWL¿FDWLRQ EDVHG RQ HXFOLGHDQ GLVWDQFH WUDQVIRUP YRURQRL WHVVHOOD
WLRQ DQG NQHDUHVW QHLJKERU FODVVL¿FDWLRQ Roshanian, J., T-AES December 2016 2940-2949
6HDUFK UDGDU
&RJQLWLYH UDGDUV LQ VSHFWUDOO\ GHQVH HQYLURQPHQWV Stinco, P., AES-M October 2016 20-27
*DPH WKHRUHWLF DQDO\VLV IRU 0,02 UDGDUV ZLWK PXOWLSOH WDUJHWV Deligiannis,
A., T-AES December 2016 2760-2774
0XOWLVHQVRU DGDSWLYH ED\HVLDQ WUDFNLQJ XQGHU WLPHYDU\LQJ WDUJHW GHWHFWLRQ
SUREDELOLW\ Papa, G., T-AES October 2016 2193-2209
6SHFWUXP VKDULQJ EHWZHHQ D VXUYHLOODQFH UDGDU DQG VHFRQGDU\ :L)L QHW
ZRUNV Hessar, F., T-AES June 2016 1434-1448
6XEEDQG DGDSWLYH */57/7' IRU ZHDN PRYLQJ WDUJHWV LQ VHD FOXWWHU Shui,
P.-L., T-AES February 2016 423-437
7UDFNEHIRUHGHWHFW IRU VHD FOXWWHU UHMHFWLRQ WHVWV ZLWK UHDO GDWD Aprile, A.,
 T-AES June 2016 1035-1045
6HFXULW\
)DVW LPDJLQJ PHWKRG IRU VHFXULW\ V\VWHPV XVLQJ XOWUDZLGHEDQG UDGDU
Sakamoto, T., T-AES April 2016 658-670
6WXGHQW UHVHDUFK KLJKOLJKW 6HFXUH DQG UHVLOLHQW GLVWULEXWHG PDFKLQH OHDUQLQJ
XQGHU DGYHUVDULDO HQYLURQPHQWV Zhang, Rui, AES-M March 2016 34-36
6HOIDVVHPEO\
5REXVW FRQWURO IRU VDWHOOLWH DWWLWXGH UHJXODWLRQ GXULQJ RQRUELW DVVHPEO\ Shi,
L., T-AES February 2016 49-59
6HQVLWLYLW\ DQDO\VLV
6HQVH DQG DYRLG WHFKQRORJ\ GHYHORSPHQWV DW 4XHHQVODQG 8QLYHUVLW\ RI
7HFKQRORJ\ Mejias, Luis, AES-M July 2016 28-37
6HQVRU DUUD\V
'LUHFWLRQ ¿QGLQJ ZLWK WKH VHQVRUV
 JDLQV VXIIHULQJ ED\HVLDQ XQFHUWDLQW\
²K\EULG &5% DQG 0$3 HVWLPDWLRQ Wu, Y.I., T-AES August 2016
2038-2044
'LUHFWLRQ¿QGLQJ DUUD\V RI GLUHFWLRQDO VHQVRUV IRU UDQGRPO\ ORFDWHG VRXUFHV
Gazzah, H., T-AES August 2016 1995-2003
2SWLFDO EHDP SRVLWLRQ HVWLPDWLRQ LQ IUHHVSDFH RSWLFDO FRPPXQLFDWLRQ
Bashir, M.S., T-AES December 2016 2896-2905
6HQVRU IXVLRQ
$ SUDFWLFDO ELDV HVWLPDWLRQ DOJRULWKP IRU PXOWLVHQVRUPXOWLWDUJHW WUDFNLQJ
Taghavi, E., T-AES February 2016 2-19
&KLVTXDUH DQG 6357 FRPELQHG IDXOW GHWHFWLRQ IRU PXOWLVHQVRU QDYLJDWLRQ
Wang, R., T-AES June 2016 1352-1365
&RRSHUDWLYH VSDFH REMHFW WUDFNLQJ XVLQJ VSDFHEDVHG RSWLFDO VHQVRUV YLD FRQ
VHQVXVEDVHG ¿OWHUV Jia, B., T-AES August 2016 1908-1936
'HWHFWLRQ RYHU VHQVRU QHWZRUNV D WXWRULDO Javadi, S.H., AES-M March 2016
2-18
+ Check author entry for coauthors)HDWXUH DUWLFOH ([SHULPHQWDO DQDO\VLV RI RQERDUG QRQFRRSHUDWLYH VHQVH DQG
DYRLG VROXWLRQV EDVHG RQ UDGDU RSWLFDO VHQVRUV DQG GDWD IXVLRQ Fasano,
Giancarmine, AES-M July 2016 6-14
0XOWLVHQVRU DGDSWLYH ED\HVLDQ WUDFNLQJ XQGHU WLPHYDU\LQJ WDUJHW GHWHFWLRQ
SUREDELOLW\ Papa, G., T-AES October 2016 2193-2209
0XOWLVHQVRU &3+' ¿OWHU Nannuru, S., T-AES August 2016 1834-1854
0XOWLVHQVRUPXOWLWDUJHW EHDULQJRQO\ VHQVRU UHJLVWUDWLRQ Taghavi, E., 
T-AES August 2016 1654-1666
1RQDVVLVWHG DGDSWLYH DOJRULWKP IRU GDWD IXVLRQ LQ GLVWULEXWHG GHWHFWLRQ V\V
WHPV >&RUUHVSRQGHQFH@ Sampaio-Neto, R., T-AES June 2016 1486-1493
2SWLPDO TXDQWL]DWLRQ LQWHUYDOV LQ GLVWULEXWHG GHWHFWLRQ Altay, C., T-AES
February 2016 38-48
3DVVLYH WUDFNLQJ LQ KHDY\ FOXWWHU ZLWK VHQVRU ORFDWLRQ XQFHUWDLQW\ Guo, Y.,
 T-AES August 2016 1536-1554
5DGDU RGRPHWU\ RQ ¿[HGZLQJ VPDOO XQPDQQHG DLUFUDIW Quist, E.B., 
T-AES February 2016 396-410
5HIHUHQFH SDWWHUQEDVHG WUDFNWRWUDFN DVVRFLDWLRQ ZLWK ELDVHG GDWD Tian,
W., T-AES February 2016 501-512
6WHUHRFDPHUD YLVXDO RGRPHWU\ IRU RXWGRRU DUHDV DQG LQ GDUN LQGRRU HQYL
URQPHQWV Ruppelt, J., AES-M November 2016 4-12
7RSRORJLFDO DQG VWDWLVWLFDO EHKDYLRU FODVVL¿HUV IRU WUDFNLQJ DSSOLFDWLRQV
Bendich, P., T-AES December 2016 2644-2661
7UDFNLQJ ZLWK DV\QFKURQRXV SDVVLYH PXOWLVHQVRU V\VWHPV Klein, I., T-AES
August 2016 1769-1776
6HQVRU SODFHPHQW
'LUHFWLRQ¿QGLQJ DUUD\V RI GLUHFWLRQDO VHQVRUV IRU UDQGRPO\ ORFDWHG VRXUFHV
Gazzah, H., T-AES August 2016 1995-2003
6HQVRUV
$QDO\VLV RI D GXDO RUGHU VWDWLVWLF FRQVWDQW IDOVH DODUP UDWH GHWHFWRU Weinberg,
G., T-AES October 2016 2567-2574
$WPRVSKHUH HIIHFWV RQ VRQDU VHQVRU PRGHO IRU 8$6 DSSOLFDWLRQV Papa, Umberto, AES-M June 2016 34-40
$8/26 )LQPHFFDQLFD IDPLO\ RI SDVVLYH VHQVRUV Lallo, A.D., AES-M
November 2016 24-29
&ORVHGORRS HVWLPDWLRQ RI RVFLOODWRU JVHQVLWLYLW\ LQ D *166,08 V\VWHP
>&RUUHVSRQGHQFH@ Tereshkov, V.M., T-AES June 2016 1474-1477
'HWHFWLRQ RYHU VHQVRU QHWZRUNV D WXWRULDO Javadi, S.H., AES-M March 2016
2-18
(UURU DQDO\VLV RI DQDO\WLFDO FRDUVH DOLJQPHQW IRUPXODWLRQV IRU VWDWLRQDU\
6,16 Silva, F. O., T-AES August 2016 1777-1796
2QERDUG IX]]\ ORJLF DSSURDFK WR DFWLYH ¿UH GHWHFWLRQ LQ %UD]LOLDQ DPD]RQ
IRUHVW Leal, B.E.Z., T-AES April 2016 883-890
6HQVLWLYLW\ FKDUDFWHUL]DWLRQ RI GLIIHUHQWLDO GHWHFWRUV IRU DFTXLVLWLRQ RI ZHDN
*166 VLJQDOV Esteves, P., T-AES February 2016 20-37
6HTXHQWLDO HVWLPDWLRQ
6HTXHQWLDO DQG GHFHQWUDOL]HG HVWLPDWLRQ RI OLQHDUUHJUHVVLRQ SDUDPHWHUV LQ
ZLUHOHVV VHQVRU QHWZRUNV Yilmaz, Y., T-AES February 2016 288-306
6HULHV PDWKHPDWLFV
3HUIRUPDQFH SUHGLFWLRQ RI QRQFRKHUHQW GHWHFWRU IRU LQGHSHQGHQW DQG QRQ
LGHQWLFDOO\ GLVWULEXWHG 1&* ÀXFWXDWLQJ WDUJHWV Wang, B., T-AES October
2016 2184-2192
6FHQH VL]H OLPLWV IRU SRODU IRUPDW DOJRULWKP Gorham, L.A., T-AES February 2016 73-84
6HUYRPHFKDQLVPV
([SHULPHQWDO VWXG\ RQ LQWHJUDWHG VHUYR FRQWURO IRU FDQDUGFRQWUROOHG PLV
VLOHV >&RUUHVSRQGHQFH@ Kim, S.H., T-AES June 2016 1467-1474
6HW WKHRU\
2SHQ VHW UHFRJQLWLRQ IRU DXWRPDWLF WDUJHW FODVVL¿FDWLRQ ZLWK UHMHFWLRQ Scherreik, M.D., T-AES April 2016 632-642
6HWEDVHG PRGHOLQJ DQG REVHUYHU GHVLJQ IRU SODQDU VWUXFWXUH IURP PRWLRQ
Liu, Z., T-AES June 2016 990-1005
6KDSH PHDVXUHPHQW
)HDWXUH DUWLFOH 2YHUYLHZ RI ODQGPDUNV IRU DXWRQRPRXV YLVLRQEDVHG
ODQGLQJ RI XQPDQQHG KHOLFRSWHUV Chen, Yong, AES-M May 2016 14-27
/HYHOVHW UDQGRP K\SHUVXUIDFH PRGHOV IRU WUDFNLQJ QRQFRQYH[ H[WHQGHG RE
MHFWV Zea, A., T-AES December 2016 2990-3007
6KLSV
7KUHHGLPHQVLRQDO DLUFUDIW LVDU LPDJLQJ EDVHG RQ VKLSERUQH UDGDU Jiang, Y.,
 T-AES October 2016 2504-2518
6KRUWFLUFXLW FXUUHQWV
3KRWRYROWDLF SDQHOV DV DWWLWXGH VHQVRUV IRU DUWL¿FLDO VDWHOOLWHV Rocha, R., 
AES-M November 2016 14-23



Table of Contents for the Digital Edition of Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017

No label
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - No label
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - Cover2
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 1
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 2
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 3
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 4
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 5
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 6
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 7
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 8
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 9
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 10
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 11
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 12
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 13
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 14
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 15
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 16
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 17
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 18
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 19
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 20
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 21
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 22
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 23
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 24
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 25
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 26
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 27
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 28
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 29
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 30
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 31
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 32
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 33
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 34
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 35
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 36
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 37
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 38
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 39
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 40
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 41
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 42
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 43
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 44
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 45
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 46
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 47
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 48
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 49
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 50
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 51
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 52
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 53
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 54
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 55
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 56
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 57
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 58
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 59
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 60
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 61
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 62
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 63
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 64
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 65
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 66
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 67
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 68
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 69
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 70
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 71
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 72
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 73
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 74
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 75
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 76
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 77
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 78
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 79
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 80
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 81
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 82
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 83
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 84
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 85
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 86
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 87
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 88
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 89
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 90
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 91
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 92
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 93
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 94
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 95
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 96
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 97
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 98
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 99
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 100
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 101
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 102
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 103
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - 104
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - Cover3
Aerospace and Electronic Systems Magazine April 2017 - Cover4
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/34-2s
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/34-2
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/34-1
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-12
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-11
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-10
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-09
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-8
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-7
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-5
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-4
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-3
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-2
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/33-1
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-10
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-12
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-9
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-11
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-8
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-7s
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-7
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-6
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-5
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-4
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-3
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-2
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/32-1
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/31-12
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/31-11s
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/31-11
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/31-10
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/31-9
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/31-8
http://www.brightcopy.net/allen/aesm/31-7
https://www.nxtbookmedia.com